TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - Temmuz 1991
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 252 - 255
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türk Erişkinlerinde Fiziksel Etkinlik ve Bunun Başlıca Risk Faktörleri Üzerine Etkileri
Investigation Physical Activity and its Effect on Other Risk Factors in Turkish Adults
Altan ONAT, Mustafa ŞENOCAK, Fehmi MERCANOĞLU, Günsel ŞURDUMAVCI, Özden ÖZ, Remzi ÖZCAN
Sayfalar 256 - 262

3.
Efor Esnasında Mitral Akım Hızı Parametrelerinin Pulsed Doppler ile Değerlendirilmesi: Efor Doppler ile EKG Efor Testi ve Koroner Anjiografi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Determination of Mitral Flow Velocity by Pulsed Doppler Echocardiography During Exercise: Comparison with ECG Exercise testing
Oktay SANCAKTAR, Tuğrul OKAY, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Serdar AKSÖYEK, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 263 - 268

4.
Sol İntern Mammarya Arter Anomalileri
Anomalies of Left Internal Mammarian Arteries
Y.Mehmet METİN, Y.Nuran YENER, Aydın AKSOY, Volkan SİNCİ, Atiye ÇENGEL, Ali YENER, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 269 - 272

5.
Kronik Ventriküler Aritmilerde Propafenon ile Alınan Sonuçlar
Effect of Propafenone on Chronic Ventricular Arrhythmias
İnci FIRATLI, Vedat AYTEKİN, Saide AYTEKİN, Muzaffer ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 273 - 276

6.
Kadınlarda Egzersiz Talyum Sintigrafisinin Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Değeri
Detection of Coronary Artery Disease in Women by Exercise THallium-201 Myocardial Scintigraphy
Vedat SANSOY, İsmail EREN, Afife BERKYÜREK, Mefküre PLATİN, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 277 - 279

7.
Geçici Miyokard İskemisinin Signal - Averaged Elektrokardiyogram Üzerine Etkisi
Effects of Transient Myocardial Ischemia on the Signal-averaged Electrocardiogram
Oktay SANCAKTAR, Ömer KOZAN, Serdar AKSÖYEK, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Tuğrul OKAY, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 280 - 285

8.
Anterior ve İnferior Miyokard İnfarktüslerinde Sinyal Ortalamalı EKG'nin Geç Potansiyel ve Spektral Turbulans Analizleri Arasındaki Karşılaştırma
Comparison Between Spectarl Turbulence Analysis and Late Potential Analysis of Signal-Averaged ECG in Anterior and Inferior Myocardial Infarction
Oktay SANCAKTAR, Serdar AKSÖYEK, Ömer KOZAN, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Tuğrul OKAY, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 286 - 290

9.
Mitral Kapak Tamir Sonuçları
Results of Mitral Valve Reconstruction
Sabri DAĞSALI, Atilla KANCA, Tuna TEZEL, Erdoğan DEMİRAY, Hikmet TEZEL, Cem ALHAN, Murat DEMİRTAŞ
Sayfalar 291 - 294

10.
Açık Kalp Cerrahisinde İntraaortik Balon Pompa Konturpulzasyonu
Intraaortic Balloom Pumping in Open Heart Surgery
M.Sertaç ÇİÇEK, Ufuk DEMİRKILIÇ, Harun TATAR, Ömer ÖZTÜRK, Hamit IŞIKLAR
Sayfalar 295 - 298

ORIJINAL ARAŞTIRMA
11.
Parsiyel Atrioventriküler Kanal Defekti ve Cerrahisi
Partial Atrioventricular Canal Defect and Surgical Treatment
Halil TÜRKOĞLU, Tufan PAKER, Atıf AKÇEVİN, Selim ERENTÜRK, Ayşe SARIOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Rüstem OLGA, Ali ERTUĞRUL, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 299 - 301

12.
Atriyal Septal Anevrizmalar
Atrial Septal Aneurysms
Gülşah TAYYARECİ, Tuna TEZEL, Ahmet NARİN, Hikmet TEZEL, Kemal YEŞİLÇİMEN
Sayfalar 302 - 304

DERLEME
13.
Planar Talyum Sintigrafisi
Planar Thallium-201 Scintigraphy
Vedat SANSOY, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 305 - 312

14.
Kalpte Amiloid Birikimi
Cardiac Amyloidosis
Çiğdem GÖKÇE, Özcan GÖKÇE, E.Sami ARISOY, A.Engin ARISOY, Ali DEMİR, Emir DÖNDER
Sayfalar 313 - 320

OLGU
15.
Sol Atrioventriküler Kapak Atrezisi ile Birlikte Bulunan Univentriküler Kalplerde Modifiye Fontan Operasyonu: Atriumların reseptasyonunda alternatif teknik
Modifed Fontan Operation for Univentricular Hearts With Left Atrioventricular Valve Atresia: An alternative technique of reseptation of the atria
Tufan PAKER, Tayyar SARIOĞLU, Halil TÜRKOĞLU, Atıf AKÇEVİN, Mehmet Salih BİLAL, Ayşe SARIOĞLU, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 321 - 325

16.
Unstable Angina Pektorise Bağlı Akut Mitral Yetersizliğinin Koroner Anjiyoplasti İle Tedavisi
Relief of Acute Mitral Regurgitation due to Unstable Angina by Coronary Angioplasty
Oktay ERGENE, Serdar AKSÖYEK, Tuğrul OKAY, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 326 - 328

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale