Olgu Bildirileri Çift Odacıklı Sağ Ventrikül: Peroperatif Eksplorasyonun Önemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 557-560

Olgu Bildirileri Çift Odacıklı Sağ Ventrikül: Peroperatif Eksplorasyonun Önemi

Murat DEMİRTAŞ1, Serdar ÇİMEN1, Mehmet KAPLAN1, Osman BOLCA2, Mehmet EREN2, Hakan SAYRAK3, Bülend KETENCİ1, Önder TESKİN1, Sabri DAĞSALI1, Tuna TEZEL2
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi,İstanbul
3Göztepe SSK Hastanesi Patoloji Departmanı, Kardiyoloji Departmanları İstanbul

Çift odacıklı sağ ventrikül (ÇOSV), sağ ventrikül obstrüksiyonlarının yaygın olmayan bir nedenidir. ÇOSV'ün, sağ ventrikül çıkış yolu darlıklarının (SVÇYD) diğer nedenleriyle ayırıcı tanısı çok önemlidir. Bu hastaların % 80'inde membranöz ventriküler septal defekt (VSD) de bulunur. Septumda anevrizmatik bir poş, membranöz septum anevrizması (MSA) da görülebilir. Biz Aralık 1996 ile Nisan 1998 tarihleri arasında ÇOSV patolojisi olan 5 olguyu takip ve tedavi ettik. Bu olguların ameliyat öncesi tanıları, ilk 3 olguda sırasıyla, VSD + MSA, VSD + PS, VSD + aort yetersizliği iken, dördüncü ve beşinci olgularda ÇOSV + VSD idi. Ortalama yaşları 16 olan hastaların dördü kadın biri erkekti. Operasyonlarda, ilk 3 olgunun operasyon öncesi tanılarına ek olarak ÇOSV saptandı. Dördüncü ve beşinci olguların intraoperatif tanıları preoperatif tanı ile uyumlu idi. Ameliyatta anormal fibröz ve müsküler bantların rezeksiyonu ile birlikte diğer patolojiler de giderildi. Onarımı takiben intraoperatif direkt basınç ölçümünde sağ ventrikülün iki odacığı arasında ortalama 7 mmHg gradient kaldığı görüldü. İnterventriküler septumda şant yoktu. ÇOSV'ün preoperatif tanısı çok önemlidir. Ayırıcı tanıda her zaman akla getirilmelidir. Yetersiz ya da yanlış bir tanı, cerrahi tedavinin de yetersiz veya hatalı olmasına ve hastanın prognozu açısından geri dönülemez sonuçlara yol açabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çift odacıklı sağ ventrikül, sağ ventrikül çıkış yolu darlığı, ventriküler septal defekt

Case Reports Double-chambered Right Ventricle: Experience of Five Cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat DEMİRTAŞ, Serdar ÇİMEN, Mehmet KAPLAN, Osman BOLCA, Mehmet EREN, Hakan SAYRAK, Bülend KETENCİ, Önder TESKİN, Sabri DAĞSALI, Tuna TEZEL. Case Reports Double-chambered Right Ventricle: Experience of Five Cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 557-560
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale