ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Transkateter ve Cerrahi Olarak Kapatılan Sekundum Tip Atriyal Septal Defektli Olguların Aritmi Sıklık, Yönetim ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 50-55 | DOI: 10.5543/tkda.2022.98384

Transkateter ve Cerrahi Olarak Kapatılan Sekundum Tip Atriyal Septal Defektli Olguların Aritmi Sıklık, Yönetim ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Eser Doğan1, Engin Gerçeker1, Gamze Vuran1, Mehmet Murat1, Ceren Karahan1, Cüneyt Zihni1, Uğur Karagöz2, Mustafa Karaçelik2, Murat Muhtar Yılmazer2, Timur Meşe1
1Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İzmir, Türkiye
2Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

AMAÇ
Atriyal septal defekt (ASD), tüm doğuştan kalp hastalıklarının %6-10'unu oluşturur. Sekundum ASD kapatma; cerrahi veya perkütan olarak yapılabilir. İşlem öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan çeşitli aritmileri belirleyip, yönetimini değerlendirmeyi amaçladık.


YÖNTEMLER
Çalışmaya Ocak 2008 ile Ocak 2020 arasında izole sekundum ASD'nin transkateter veya izole cerrahi olarak kapatılması uygulanan 0-18 yaş arası toplam 427 hasta dahil edildi. Her iki grup için postoperatif EKG kayıtları, intraoperatif aritmiler ve tedavileri kaydedildi. Ekokardiyografi ve EKG, postoperatif 1. hafta, 1, 3 ve 6. aylarda ve sonrasında yıllık olarak değerlendirildi.


BULGULAR
Transkateter kapama sonrası, izlemdeki bazal EKG kayıtlarında; 21 hastada inkomplet sağ dal bloğu paterni saptandı. 229 hastada EKG sinüs ritminde saptandı. Cerrahi kapama sonrası izlemdeki bazal EKG kayıtlarında; 23 hastada inkomplet sağ dal bloğu paterni, 3 hastada komplet sağ dal bloğu, 1 hastada komplet AV tam blok paterni saptandı. 150 hastanın EKG sinüs ritminde izlendi. Transkateter grubundaki 104 hasta ve cerrahi grubundaki 96 hasta için en az bir postoperatif takip Holter EKG kaydı alınabildi. Transkateter kapatılan 104 hastanın 97'sinde (%93,3) normal Holter EKG bulguları, 7'sinde (%6,7) aritmi vardı. Cerrahi olarak kapatılan 96 hastanın 85'ünde (%88,5) normal Holter EKG bulguları, 11'sinde (%11.5) aritmi vardı. Aritmi sıklığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P = 0,164).


SONUÇ
Erişkinlerde yapılan çalışmalarda aritmi sıklığının pediatrik yaş grubuna göre daha yüksek olması, çocukluk çağında ASD'nin erken tanı ve tedavisinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Her iki grupta benzer aritmi insidansı saptanması, uygun hastalarda her iki kapatma yönteminin de güvenliğini ve etkinliğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, atriyal septal defektler, cerrahi, transkateter

Evaluation of Arrhythmia Prevalence, Management, and Risk Factors in Patients with Transcatheter and Surgically Closed Secundum Atrial Septal Defects

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Eser Doğan, Engin Gerçeker, Gamze Vuran, Mehmet Murat, Ceren Karahan, Cüneyt Zihni, Uğur Karagöz, Mustafa Karaçelik, Murat Muhtar Yılmazer, Timur Meşe. Evaluation of Arrhythmia Prevalence, Management, and Risk Factors in Patients with Transcatheter and Surgically Closed Secundum Atrial Septal Defects. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 50-55

Sorumlu Yazar: Eser Doğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi