İleri Mitral Yetersizliğinin Romatizmal Nedenli Atriyal Fibrilasyon Bulunan Olgularda Sol Atriyal Trombus Oluşumu ve Sistemik Embolizasyonu Önleyici Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(2): 82-87

İleri Mitral Yetersizliğinin Romatizmal Nedenli Atriyal Fibrilasyon Bulunan Olgularda Sol Atriyal Trombus Oluşumu ve Sistemik Embolizasyonu Önleyici Etkisi

Nihal ÖZDEMİR1, Cihangir KAYMAZ1, Osman KARAKAYA1, Murat AKÇAY1, Mesut ŞİŞMANOĞLU2, Olcayto İNCEDERE1, Cihan ÇEVİK1, Cemil İZGİ1, Cevat KIRMA1, Murat YÜCE1, Mehmet ÖZKAN1
1Koşuyolu Kalp ve Araştmııa Hastanesi, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi
2Koşuyolu Kalp ve Araştmııa Hastanesi, Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Klinikleri

Atriyal fibrilasyon (AF) ve mitral darlığında (MD), sol atriyum (SA) içinde trombüs (TR) oluşumu ve sistemik embolizasyon (SE) sık olduğu, ileri mitral yetersizliği (MY) bulunuşu halinde ise bu riskin azaldığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, ileri MY'nin eşlik ettiği AF olgularında antikoagülasyon endikasyonları belirlenmemiştir. Çalışmamız, romatizmal MD ve/veya MY nedeniyle kapak replasmanı uygulanan olgularda SA ve/veya SA apendiks TR sıklığını ve ileri MY'nin kronik AF olgularında SATR ve SE sıklığına etkisini araştırmaktadır. Çalışma grubu, merkezimizde 1993 ve 2001 yılları arasında MD (n=517), ileri MY (n=388) ve ileri MD+ileri MY (n=74) nedeniyle operasyon uygulanmış 979 hastadan (K 636, E 343, ort. yaş 40+14.5 yıl) oluşmaktadır. Ameliyat öncesi kalp ritmi 530 olguda (%54.1) AF, diğerlerinde sinüs ritmi (SR) şeklindeydi. SE öyküsü, MD olgularının 113'ünde (%21.8) mevcut olup, MY ve MD+MY olgularında bulunmuyordu. Kronik antikoagülasyon SE ve/veya ekokardiyografi ile tespit edilmiş SATR bulunan 146 MD olgusunda uygulanmıştı. Yaş, cins ve SA çapı bakımından MD, MY ve MD+MY olguları arasında anlamlı fark bulunmuyordu (p>0.05). İntraoperatif değerlendirme ile, 108 olguda SA ve/veya SA appendiks içinde TR bulundu. Mitral darlığı grubunda, SATR sıklığı AF bulunanlarda SR'dekilere göre yüksekti (%31.3 ve %4.8, p<0.001). Trombüs AF'li MD grubunun (n=310), 51'inde (%16.4) SA apendiks, 14'ünde (%4.5) SA, 32'sinde (%10.3) SA+SA apendiks yerleşimliydi. Sinüs ritminde MD (n=207) grubundaki TR yerleşimi ise olguların tümünde (n=10) SA apendiks içindeydi. Buna karşılık, TR ileri MY'li hiç bir olguda görülmeyip, MD+MY grubunda sadece AF bulunan 1 olguda ve SA apendiks içinde bulundu. Gerek AF, gerekse SR'li ileri MY gruplarındaki SATR sıklığı, AF'li MD (p<0.001) ve SR'li MD (p<0.05) gruplarına göre anlamlı olarak düşüktü. Benzer şekilde, MD+MY olgularındaki SATR sıklığı da AF'li MD (p<0.001) ve SR'li MD (p<0.05) olgularına göre düşüktü. Sonuç olarak; klinik öykü ve intraoperatif değerlendirme sonuçlarımız, antikoagülan kullanmayan kronik AF olgularında ileri MY'nin SATR ve SE gelişimini engelleyici etkisini destekler kanıtlar sunmaktadır. İleri MY'nin eşlik ettiği kronik AF olgularında antikoagülasyon endikasyonlarının yeniden gözden geçirilmesine gerek olduğunu düşünmekteyiz.


Protective Effect of Severe Mitral Regurgitation Against Left Atrial Thrombus Formation and Systemic Embolism in Patients with Rheumatic Atrial Fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nihal ÖZDEMİR, Cihangir KAYMAZ, Osman KARAKAYA, Murat AKÇAY, Mesut ŞİŞMANOĞLU, Olcayto İNCEDERE, Cihan ÇEVİK, Cemil İZGİ, Cevat KIRMA, Murat YÜCE, Mehmet ÖZKAN. Protective Effect of Severe Mitral Regurgitation Against Left Atrial Thrombus Formation and Systemic Embolism in Patients with Rheumatic Atrial Fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(2): 82-87
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale