TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - Şubat 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 78 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
İleri Mitral Yetersizliğinin Romatizmal Nedenli Atriyal Fibrilasyon Bulunan Olgularda Sol Atriyal Trombus Oluşumu ve Sistemik Embolizasyonu Önleyici Etkisi
Protective Effect of Severe Mitral Regurgitation Against Left Atrial Thrombus Formation and Systemic Embolism in Patients with Rheumatic Atrial Fibrillation
Nihal ÖZDEMİR, Cihangir KAYMAZ, Osman KARAKAYA, Murat AKÇAY, Mesut ŞİŞMANOĞLU, Olcayto İNCEDERE, Cihan ÇEVİK, Cemil İZGİ, Cevat KIRMA, Murat YÜCE, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 82 - 87

3.
Tip II Kombine Hiperlipidemi Olgularında Fibrat Tedavisinin Lipid Profili, C-Reaktif Protein ve Fibrinojen Düzeylerine Etkisi
The Effect of Fenofibrate Therapy on Lipid Profile, CRP and Fibrinogen Levels in Type II Diabetic Patients with Combined Hyperlipidemia
Meral KAYIKÇIOĞLU, Levent H. CAN, Filiz ÖZERKAN, Hakan KÜLTÜRSAY, Serdar PAYZİN, İnan SOYDAN
Sayfalar 88 - 92

4.
Türk Kalp Çalışması'nda Yeni Sonuçlar: Plazma Lipidleri ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Düzeyleri Düşüklüğünde Tedavi İçin Rehber Öneriler
New Findings of the Turkish Heart Study: Guiding Treatment Suggestions for Levels of Plasma Lipids and Low HDL
Robert W. MAHLEY, Guy M. PÉPIN, Thomas P. BERSOT, K. Erhan PALAOĞLU, Kerem ÖZER
Sayfalar 93 - 103

5.
Atriyal Fibrilasyonun Güncel Farmakolojik Tedavisi
Pharmacological Therapy of Atrial Fibrillation. An update
Kamil ADALET
Sayfalar 104 - 118

6.
Primer Balon Anjiyoplastinin Başarısız Olduğu ve Trombektomi ile Reperfüzyon Sağlanan Akut Miyokard İnfarktüsü Olgusu
Reperfusion With Thrombectomy after poiled primary balloon Angioplasty in Acute Myocardial Infarction
Ahmet Kaya BİLGE, Berrin UMMAN, Ercüment YILMAZ, Yılmaz NİŞANCI
Sayfalar 119 - 122

7.
Aort Kapak Replasmanından Sonra İzlenen Assendan Aort Disseksiyonu Olgu Sunumu
Ascending Aorta Dissection After Aortic Valve Replacement
Aytül BELGİ, Umuttan DOĞAN, Hüseyin YILMAZ, Oktay SANCAKTAR
Sayfalar 123 - 126

8.
Sol Ön İnen Koroner Arterin Lazer Anjiyoplastisine Bağli Ostium Perforasyonunun Kapli Stent İle Tedavisi
Successful Management with Coated Stent of Osteal Perforation of Left Anterior Descending Artery due to Laser Angioplasty
Hüseyin YILMAZ, Oktay SANCAKTAR, İbrahim DEMİR, Filiz ERSEL TÜZÜNER, Hüseyin YILMAZ, Oktay SANCAKTAR
Sayfalar 127 - 129

9.
Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler
Selected Forthcoming Meetings

Sayfa 146
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale