70 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Akut Miyokard İnfarktüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 78-82

70 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Akut Miyokard İnfarktüsü

Gültaç ÖZBAY1, Armağan TUĞRUL1, Mebrure YÜCE1, Derya MENGÜ1, Fatih ÖZÇELİK1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Yaşlılarda akut miyokard infarktüsü (AMİ) nün morbidite ve mortalitesinin farklı olabileceği düşüncesiyle 70 ve üzeri yaş (?70 yaş) olan 102 hastanın klinik verileri 70 yaşından genç (<70 yaş) 446 hastanınki ile retrospektif olarak kıyaslandı. Yaşlı grupta hastaların %35'i, daha genç grupta % 19'u kadındı. Yaş ilerledikçe kadın ve erkek ortalama (ort) yaş farkı azalmaktaydı. 70 yaşından genç grupta anterior (p<0.01), 70 ve üzeri yaş grubunda subendokardiyal yerleşim daha fazlaydı (p<0.01). 70 yaş grubunda transmural miyokard infarktüsü daha fazla bulundu (p<0.05). ?70 yaş grubunda kalb yetmezliği (p<0.001) ve kardiyojenik şok sıklığı (p<0.05) daha fazla idi. İki grubun ort QRS skorları ve ?70 yaş grubunda kalp yetmezliği gösteren ve göstermeyenlerin ort QRS skorları arasında anlamlı fark bulunmamakla birlikte, <70 yaş grupta anlamlı fark bulundu. Yaşlı grupta tehlikeli ritm ve ileti bozuklukları genç gruba kıyasla daha sık görüldü. ?70 yaş grubunun hastane total mortalitesi %23.1, <70 yaş grubun %12.6, ?70 yaş grubunda kalp yetersizliği sonucu mortalite %13.7, <70 yaş grubunda ise %7.8 saptandı. Böylece, yaşlılarda AMİ seyrinde daha sık ritm ve ileti bozukluğu ve kalp yetmezliğinin oluştuğu, kalp yetmezliğinin infarktüs alanının genişliği ile sıkı ilişkili olmadığı, buna karşılık daha genç grupta infarktüs alan genişliği ile daha sıkı ilişkili olabileceği kanısına varılmış ve bunlara bağlı olarak erken mortalitenin yaşlılarda daha yüksek olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, yaşlı hastalarda

Myocardial Infarction in Patient Aged 70 years or Older

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gültaç ÖZBAY, Armağan TUĞRUL, Mebrure YÜCE, Derya MENGÜ, Fatih ÖZÇELİK. Myocardial Infarction in Patient Aged 70 years or Older. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 78-82
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale