TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - Nisan 1990
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 72
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Perkütan Transluminal Anjiyoplasti Sonrası Restenozun Klinik ve Anjiyografik Prediktörlerinin Araştırılması
Assessment of Clinical and Angiographic Predictors of Restenosis after PTCA
Hakan KÜLTÜRSAY, Atila EMRE, Tanju ULUFER, Conrad SIMPFENDORFER
Sayfalar 73 - 77

3.
70 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Akut Miyokard İnfarktüsü
Myocardial Infarction in Patient Aged 70 years or Older
Gültaç ÖZBAY, Armağan TUĞRUL, Mebrure YÜCE, Derya MENGÜ, Fatih ÖZÇELİK
Sayfalar 78 - 82

4.
Koroner Arter Hastalığı Bulunan Olgularda, Kaptopril'in Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu Üzerine Etkisi
Effect of Captopril on Left Ventricular Diastoli Function in Patients with Coronary Artery Disease
Cahit KOCAKAVAK, Ferruh GÜRKAYNAK, Hatice ŞAŞMAZ, Siber GÖKSEL, Emine KÜTÜK, Yalçın SÖZÜTEK
Sayfalar 83 - 88

5.
Akut Miyokard İnfarktüsünün Klinik Gidişinde Cinsiyet Faktörü
Role of Gender in Acute Myocardial Infarction
Gültaç ÖZBAY, Armağan TUĞRUL, Mebrure YÜCE, Yavuz BOZKURT
Sayfalar 89 - 92

6.
İzole Ventriküler Septal Defektlerde Renkli Doppler Ekokardiyografi İle Sağ Ventrikül Basıncının Tayini
Right Ventricular Pressure Assessed by Echocardiography in Patients with Ventricular Septal Defect
Siber GÖKSEL, Hatice ŞAŞMAZ, Cahit KOCAKAVAK
Sayfalar 93 - 96

7.
Çocuklarda Aort Kapak Replasmanı
Aortic Valve Replacement in Children
Hassan RAFFA
Sayfalar 97 - 99

8.
Kronik Atrial Fibrilasyonlu Digitalize Hastada Diltiazem'in Kalp Performansına Etkisi
Cardiac Performance After Diltiazem in Digitalized Patients with Atrial Fibrillation
Mahmut KARAKUZU, Hale AKBAYLAR, Sema GÜNERİ, A.Mithat ÖZER
Sayfalar 100 - 102

9.
Çift Orifisli Mitral Kapak
Double-Orifice Mitral Valve
Kaya SÜZER, Tufan PAKER, Ayşe SARIOĞLU, Ali KÖNER, Tayyar SARIOĞLU, Rüstem OLGA, Yurdakul YURDAKUL, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 103 - 106

10.
Prekateterizasyon QT Süresi ile Koroner Anjiyografi Esnasındaki Venriküler Fibrilasyonun İlişkisi
Relationship Between Precatheterization QT Interval and Ventricular Fibrillation During Coronary Angiography
Mehmet METİN, Atiye ÇENGEL, Esen DANYAL, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 107 - 109

11.
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati ve Cerrahi Tedavisi
Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy and its Surgical Treatment
Yaman ZORLUTUNA, C.Levent BİRİNCİOĞLU, Oğuz TAŞDEMİR, Cevat YAKUT, Ahmet ERALP, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 110 - 114

12.
Egzersiz Testinde Oluşan R Dalga Yüksekliği Değişimleri ve Koroner Arter Hastalığı Tanısı
R-wave Amplitude Changes During Exercise and Diagnosis of Coronary Artery Disease
Mustafa ÖZCAN, Vedat SANSOY, Afife BERKYÜREK, Mefküre PLATİN, İsmail EREN, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 115 - 120

13.
Kapalı Mitral Komissürotomi Sonrası Mitral Kapak Replasmanları
Mitral Valve Replacement After Closed Mitral Commissurotomy
Sabri DAĞSALI, Murat DEMİRTAŞ, Atilla KANCA, İlhan GÖKYAY, Cem ALHAN, Erdoğan DEMİRAY
Sayfalar 121 - 123

14.
İstikrarsız Angina Pektorisde Perkütan Transluminal Koroner Anjioplastinin Yeri
Application of Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty in Unstable Angina Pectoris
Mehmet MERİÇ, Yılmaz NİŞANCI, Kamil ADALET, Taner GÖREN, Sabahattin UMMAN, Dursun ATILGAN, Nevres KOYLAN, Ertan ONURSAL, Cemil BARLAS, Ferruh KORKUT, Özen GÜVEN, Önal ÖZSARUHAN, Faruk ERZENGİN, Remzi ÖZCAN, Güngör ERTEM, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Rasim BERKMEN
Sayfalar 124 - 128

OLGU
15.
Akut Miyokard İnfarktüsüne Bağlı Sol Ventrikül Serbest Duvarının Subakut Rüptürü Olgusu: Başarılı Cerrahi Tedavi
Subacute Rupture of the Free Left Ventricular Wall Following Acute Myocardial Infarction: Successful Surgery in a Case
Atiye ÇENGEL, Mehmet METİN, Mehmet ALKAN, Ali YENER, Övsev DÖRTLEMEZ, Halis DÖRTLEMEZ
Sayfalar 133 - 135

16.
Türkiye'de İlk Takipli Ortotopik Kalp Transplantasyonu
Orthotopic Heart Transplant in Turkey With 5 Months' Follow-Up
Ömer BAYEZİD, Mehmet BALKANAY, Mahmut CARİN, İbrahim ÖZTEK, Ahmet ÖCAL, Ömer IŞIK, Hüsnü SEZER, Serdar ENER, Çiğdem YAKUT, Tuncer KOÇAK, Selma SEZER, Nuri ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDEMİR, Cevat YAKUT
Sayfalar 136 - 141

17.
Sol Ana Koroner Arter Tam Tıkanıklığı: İki Olgu Bildirisi
Complete Occlusion of the Left Main Coronary Artery: Report of two cases
İnci FIRATLI, Muzaffer ÖZTÜRK, Cihat BAKAY, Vedat AYTEKİN, Zafer BURSALI, Cem'i DEMİROĞLU
Sayfalar 142 - 144

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale