Başarılı Perkütan Koroner Girişimler Öncesi Beta-bloker Kullanımının İşlem Sonrası CK-MB Salınımına Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 473-481

Başarılı Perkütan Koroner Girişimler Öncesi Beta-bloker Kullanımının İşlem Sonrası CK-MB Salınımına Etkisi

İlyas Atar1, Mehmet Emin Korkmaz1, İnci Aslı Atar1, Öykü Gülmez1, Hüseyin Bozbaş1, Alparslan Küçük1, Bülent Özin1, Aylin Yıldırır1, Egemen Tayfun1, Haldun Müderrisoğlu1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Başarılı perkütan koroner girişimler (PKG) sonrası % 6 - 40 oranında CK-MB yüksekliği görülmektedir. PKG öncesi beta-bloker (BB) kullanımının işlem sonrası CK-MB düzeylerine etkisiyle ilgili çelişkili randomize olmayan veriler dışında bilgi yoktur. Bu çalışmada işlem öncesi BB kullanımının başarılı PKG uygulamaları sonrasında CK-MB salınımı üzerine etkisi randomize prospektif olarak araştırıldı. Çalışmaya üniversitemiz kateter laboratuvarında koroner anjiyografi yapılıp, PKG uygulanması kararı alınan 300 hasta alındı. Hastalar işlemden yaklaşık bir hafta önce BB ve kontrol gruplarına randomize edildi. BB grubundaki hastalara kan basıncı değerlerine göre 50 - 100 mg/gün metoprolol başlandı. İşlemden hemen sonra ve işlem sonrası 6., 24. ve 36. saatlerde CK-MB düzeyi ölçümü için kan örnekleri alındı. CK-MB'nin normal aralığı 0-24 Ü/L kabul edildi. Hastaların 220'si (% 73.3) erkekti, ortalama yaş 59.4 ±10 (34 - 86) idi. İki grubun klinik özellikleri, ilaç kullanım oranları ve laboratuvar testleri benzerdi. Hastaların tamamında işlem öncesi CK-MB değerleri normal sınırlardaydı. İşlem özellikleri 2 grup arasında benzerdi. Hastane içi komplikasyon sıklıkları arasında fark yoktu. PKG sonrası BB grubunda hastaların % 18'inde (27 hasta), kontrol grubunda hastaların % 20'sinde (30 hasta) CK-MB değeri normalin üstüne çıktı (p > 0.05). CK-MB değerlerinin işlemden hemen sonra ve işlem sonrası 6., 24. ve 36. saatteki değişimi gruplar arasında farklılık göstermezken, her 2 grupta da başlangıca göre CK-MB değerlerinde anlamlı artış olduğu saptandı (p < 0.001). Çalışmamız BB kullanımının PKG sonrası CK-MB düzeyleri üzerine etkisini değerlendiren ilk randomize prospektif, araştırmadır. Bu araştırmada PKG sırasında BB kullanımının işlem sonrası CK-MB düzeylerine etkisinin olmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beta-bloker, CK-MB, perkütan koroner girişimler

Effects of Prior Beta-Blocker Therapy on CK-MB Rise After Successful Percutaneous Coronary Interventions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İlyas Atar, Mehmet Emin Korkmaz, İnci Aslı Atar, Öykü Gülmez, Hüseyin Bozbaş, Alparslan Küçük, Bülent Özin, Aylin Yıldırır, Egemen Tayfun, Haldun Müderrisoğlu. Effects of Prior Beta-Blocker Therapy on CK-MB Rise After Successful Percutaneous Coronary Interventions. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 473-481
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale