Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazem Uygulamasının Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 538-543

Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Tek Doz Diltiazem Uygulamasının Radyokontrast Ajanlara Bağlı Nefrotoksisiteyi Önlemedeki Etkinliği

Mehmet Emin KORKMAZ1, Abdülkerim BEDİR2, Nurol ARIK3, Haldun MÜDERRİSOĞLU1, Melek ULUÇAM1, Murat KORKMAZ1, Bülent ÖZİN1, Mevlüt BAŞKOL3, Kaan KILINÇ2, Bahattin ADAM2
1Başkent Üniversitesi Kardiyoloji ABD, Ankara
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Biyokimya ABD,Samsun
3Ondokuzmayıs Üniversitesi Nefroloji BD, Samsun

Diltiazemin, koroner anjiyografi yapılan hastalarda, kontrast maddeye bağlı nefropatiyi önlemedeki olası etkisini görmek amacıyla toplam 100 hastada böbrek hemodinamiği ve idrarla enzim atılımını ölçtük. Hastalar rastgele düzenle diltizem (51) veya kontrol (49) gruplarına ayrıldı. Her hasta işlemden bir gün önce 24 saatlik idrarını topladı. Koroner anjiyografi işleminden 15 dakika önce diltiazem grubundaki hastalara 0.25 mg/kg (ençok 25 mg) i.v. diltiazem yapıldı, kontrol grubundakilere ise hiçbir ilaç verilmedi. Her iki gruba da standart yöntemle tanısal amaçlı sol ventrikülografi ve selektif koroner anjiyografi yapıldı. İşlem sonrası hastalar iki gün süreyle hastanede yatırıldılar ve 48 saat süreyle idrarları toplandı. Her hastada bazal 1. ve 2. gün olmak üzere idrar hacimleri saptandı, kreatinin klirensleri ve fraksiyone sodyum atılımları hesaplandı ve idrarla atılan alanın aminopeptidaz, N-asetil-b-D-glukozaminidaz ve anjiyotensin dönüştürücü enzim aktiviteleri ölçüldü. Diltiazem tubuler zedelenmenin göstergesi olan idrarla enzim atılımı üzerinde herhangi bir azaltıcı etki göstermedi, ancak serum kreatinin düzeylerinde radyokontrast maddeye bağlı gözlenen artışı etkin biçimde önledi. Bu veriler diltiazemin radyokontrast maddeye bağlı böbrek zedelenmesini engellemede etkin olabileceğini düşündürmektedir. Glomerul filtrasyon hızının daha hassas bir yöntemde ölçüldüğü ve daha uzun süreli ve/veya yüksek doz diltiazem ile yapılacak ileri bir çalışma kalsiyum antagonistlerinin radyokontrast nefropatisindeki koruyucu rolünü göstermede etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Diltiazem, koroner angiografi, radyokontrast nefropatisi

The Renoprotective Effectiveness of Single-dose Diltiazem in Patients Undergoing Coronary Angiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Emin KORKMAZ, Abdülkerim BEDİR, Nurol ARIK, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Melek ULUÇAM, Murat KORKMAZ, Bülent ÖZİN, Mevlüt BAŞKOL, Kaan KILINÇ, Bahattin ADAM. The Renoprotective Effectiveness of Single-dose Diltiazem in Patients Undergoing Coronary Angiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 538-543
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale