Miyokart enfarktüslü hastalarda D vitamini eksikliği ve hiperürisemi birlikteliğinin koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 10-19 | DOI: 10.5543/tkda.2019.89743

Miyokart enfarktüslü hastalarda D vitamini eksikliği ve hiperürisemi birlikteliğinin koroner arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi

Mustafa Umut Somuncu1, Nail Güven Serbest1, Ferit Akgül1, Mustafa Ozan Çakır1, Tunahan Akgün1, Fatih Pasa Tatar1, Murat Can2, Abdulkadir Tekin2
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Zounguldak, Türkiye
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

AMAÇ
Vitamin D eksikliğinin koroner arter hastalığıyla ilişkisi gösterilmiştir. Ayrıca, hiperüriseminin de aterosklerozun bağımsız prediktörü olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte, bu iki parametrenin birlikteliğinin koroner arter hastalığının ciddiyeti ile ilişkisi net değildir. Çalışmamızda, Vitamin D eksikliği ve hiperürisemi varlığının koroner arter hastalığının ciddiyeti ile ilişkisi olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
Bu kesitsel çalışmaya miyokart enfarktüs tanılı 502 hasta alındı. 25-hidroksivitamin D (25OHD) ve serum ürik asit (SUA) seviyesi hastane başvurusu sırasında alınan kandan ölçüldü. Hiperürisemi (>7 mg/dL) ve vitamin D eksikliği (<20 ng/mL) varlığına göre 2x2 faktöryel dizayn kullanılarak gruplar oluşturuldu. Tüm hastalara koroner anjiografi uygulandı ve koroner arter hastalığı ciddiyeti; Gensini skoru, SYNTAX skoru ve lezyonlu damar sayısına göre belirlendi.

BULGULAR
Vitamin D eksikliği ve hiperürisemi birlikteliği 83 hastada mevcuttu (%16.5). Hem Vitamin D eksikliği hem de hiperürisemisi olan hastalarda daha fazla çoklu-damar hastalığı, daha yüksek SYNTAX skoru ve Gensini skoru mevcuttu (sırasıyla, %24.1 ve %8.5, 13.9±8.0 ve 9.5±6.3, 54.8±24.0 ve 40.5±19.9). Yaş, erkek cinsiyet, diyabet mellitus, aile öyküsü, SUA ve 25OHD koroner arter hastalığının ciddiyetinin bağımsız prediktörleriydi. Ayrıca, hiperürisemi/vitamin D eksikliği grubu kontrol grubuna göre dört kat daha fazla ciddi koroner arter hastalığına sahiptir.

SONUÇ
Hiperürisemi ve vitamin D eksikliği birlikteliği, miyokart enfarktüs hastalarında koroner arter hastalığının ciddiyetinin bağımsız prediktörlerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: 25-hidroksivitamin D, ateroskleroz; Gensini skoru; miyokart enfarktüsü; ürik asit.

The relationship between a combination of vitamin D deficiency and hyperuricemia and the severity of coronary artery disease in myocardial infarction patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Umut Somuncu, Nail Güven Serbest, Ferit Akgül, Mustafa Ozan Çakır, Tunahan Akgün, Fatih Pasa Tatar, Murat Can, Abdulkadir Tekin. The relationship between a combination of vitamin D deficiency and hyperuricemia and the severity of coronary artery disease in myocardial infarction patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 10-19

Sorumlu Yazar: Mustafa Umut Somuncu, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale