Orlistat ile desteklenen diyet tedavisi sonucu zayıflamanın aort sertliği üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 217-221

Orlistat ile desteklenen diyet tedavisi sonucu zayıflamanın aort sertliği üzerine etkisi

Şennur Ünal Dayi1, Hülya Kaşıkçıoğlu0, Nevzat Uslu0, Zeynep Tartan2, Hüseyin Uyarel0, Ertan Ökmen3, Özgür Akgül0, Ali Buturak0, Neşe Çam0
1Department of Cardiology, Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
2Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

AMAÇ
Obezite kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür; vasküler yapıda meydana gelen erken değişikliklerden de sorumlu tutulmaktadır. Çalışmamızda orlistat desteği ile zayıflama tedavisinin aort sertliği üzerindeki etkisi incelendi.
ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, normal sol ventrikül sistolik fonksiyonu ve sinüs ritmi olan, obezite dışında ek dahili hastalığı olmayan 18 olgu (3 erkek, 15 kadın; ort. yaş 50; dağılım 37-57) alındı. Hastalara uygulanan diyet tedavisine eklenen orlistat günde üç kez 120 mg olarak verildi. Olgular başlangıçta ve altı aylık tedavi sonrasında olmak üzere iki kez transtorasik ekokardiyografi ile incelendi; sfigmomanometre ile kan basınçları ölçüldü. Aort sertliğini değerlendirmek için, aorttaki sistol ve diyastol sırasındaki çap değişkenliğinden aort kompliansı, aortik strain ve beta indeks hesaplamaları yapıldı.
BULGULAR
Tedavi öncesine göre, takip sonrasında ölçülen beden kütle indeksi (37 kg/m2 ve 33 kg/m2, p=0.0001) ve beta indeksi (22 ve 10, p=0.0001) değerlerinde anlamlı düşüş; aortik strain (%4.5 ve %7.1, p=0.011) ve aort kompliansı (0.025 ve 0.044, p=0.014) değerlerinde anlamlı yükselme görüldü. Kolesterol ve LDL düzeylerinde anlamlı düşüş elde edildi.
SONUÇ
Bulgularımız zayıflama ile aort sertliği arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Altı aylık orlistat desteği ile sağlanan kilo verme, aort sertliğini yansıtan değerlere olumlu değişiklikler şeklinde yansımıştır. Bu durum, zayıflamanın vasküler yapıda yarattığı olumlu etkiyi göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anti-obesite ajanı/terapötik kullanım; arter/fizyopatoloji; kardiyovasküler hastalık/önleme ve kontrol; ekokardiyografi; elastisite; lakton/terapötik kullanım; obezite/diyet tedavisi/ilaç tedavisi/komplikasyon; zayıflama

The effect of weight loss associated with diet therapy and orlistat use on aortic stiffness

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şennur Ünal Dayi, Hülya Kaşıkçıoğlu, Nevzat Uslu, Zeynep Tartan, Hüseyin Uyarel, Ertan Ökmen, Özgür Akgül, Ali Buturak, Neşe Çam. The effect of weight loss associated with diet therapy and orlistat use on aortic stiffness. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 217-221
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale