Mitral Valv Prolapsuslarının İki-boyutlu Ekokardiyografik Morfolojiye Göre Sınıflandırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 358-365

Mitral Valv Prolapsuslarının İki-boyutlu Ekokardiyografik Morfolojiye Göre Sınıflandırılması

Gül SAĞIN SAYLAM1, Ayşe SARIOĞLU1, Ali ERTUĞRUL1
istanbul Üniversitesi Kardiyo/oji Enstitüsü, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü,lstanbul

Mitral valv prolapsuslarını (MVP) iki-boyutlu ekokardiyografide morfolojik özelliklerine göre sınıflandırmak amacıyla yaşları 9 ay-19 yaş (ortalama 9.7±4.3 yaş, ortanca 10 yaş) olan 50'si kız, 30'u erkek 80 hastanın klinik ve ekokardiyografik bulguları değerlendirildi. Parasternal uzun eksen kesitinde, sistolde mitral yaprakçıklarının görünümüne göre MVP'ler düzleşme, yaylanma, kubbeleşme olmak üzere 3 ana gruba ve her bir grup yaprakçıkların koaptasyon noktasının annülüs düzleminin altında (KN I) veya üzerinde (KN II) olmasına göre 2 alt gruba ayrılarak sınıflandırıldı. Belirlenen morfolojik gruplarda semptomlar, fizik inceleme, EKG, telekardiyografi bulguları ve mitral yetersizliğinin dağılımı incelendi. Hastaların % 27.5'inde göğüs ağrısı, çarpıntı, dispne, senkop, non-romatizmal eklem ağrıları gibi semptomlar görüldü. Düzleşme grubunda semptomlar daha sıktı (p=0.02). Morfolojik gruplar arasında EKG'de ST-T değişiklikleri ve aritmi sıklığı açısından fark bulunamadı. M-mod ekokardiyografide sol ventrikül diastol sonu çapında artma ve sol atriyal dilatasyon yaylanma ve kubbeleşme gruplarında daha sık görüldü (p<0.02). CW ve renkli Doppler ekokardiyografik incelemede mitral yetersizliği sıklığı düzleşme, yaylanma, kubbeleşme gruplarında sırasıyla % 32.1, % 56 ve % 62.9 idi. MVP'nin seyir ve prognozunda önemli rol oynayan mitral yetersizliği iki-boyutlu ekokardiyografik morfolojiye göre yaylanma ve kubbeleşme tipindeki MVP'lerde (p=0.05), koaptasyon noktası annülüs düzleminde veya üzerinde olan (p=0.002), yaprakçık kenar appozisyonu bozukluğu saptanan hastalarda (p<0.0001) sık bulundu.

Anahtar Kelimeler: mitral valv prolapsusu, iki-boyutlu ekokardiyografi

Two-Dimensional Echocardiographic Morphology in Mitral Valve Prolapse

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gül SAĞIN SAYLAM, Ayşe SARIOĞLU, Ali ERTUĞRUL. Two-Dimensional Echocardiographic Morphology in Mitral Valve Prolapse. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 358-365
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale