Hiperkolesterolemisi Olan Postmenopozal Kadınlarda Simvastatinin Tek Başına ve Sürekli Birleşik Hormon Replasmanı Tedavisi İle Birlikte Serum Lipid Düzeylerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 561-567

Hiperkolesterolemisi Olan Postmenopozal Kadınlarda Simvastatinin Tek Başına ve Sürekli Birleşik Hormon Replasmanı Tedavisi İle Birlikte Serum Lipid Düzeylerine Etkisi

Ali Serdar FAK1, Mithat ERENUS2, Oğuz CAYMAZ1, Hakan TEZCAN1, Pamir ATAGÜNDÜZ3, Sena TOKAY1, Şule OKTAY3, Ahmet OKTAY1
1Marmara Universitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalları,İstanbul
2Marmara Universitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalları,İstanbul
3Marmara Universitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Farmakoloji Anabilim Dalları,İstanbul

Çalışmada prmer hiperkolesterolemisi olan postmenopozal kadınlarda simvastatinin tek başına ve postmenopozal hormon replasmanı tedavisiyle (HRT) birlikte serum lipid düzeylerine etkisinin incelendi. En az bir yıldır postmenopozal dönemde olan ve A.B.D. NCEP önerilerine göre hiperkolesterolemi için farmakolojik tedavi endikasyonu bulunan 100 hasta çalışmaya alındı. Hastalar diyet tedavisine ek olarak sürekli kombine HRT (östrojen 0.625 mg/g ve medroksiprogesteron 2.5 mg/g) ve simvastatin 10 mg/g alanlar (grup A) (n:50); ve sadece simvastatin 10 mg/g alanlar (grup B) (n:50) olmak üzere iki koldan izlendi. Her iki grubun bazal, 3. ve 6. aydaki lipid düzeyleri ve yüzde değişim oranları karşılaştırıldı. Bazal değerler grup A ve B'de sırasıyla; total kolesterol 240.0±28.0 ve 248.9 ± 28.2, LDL kolesterol 174.7 ± 25.6 ve 175.0±25.9, HDL kolesterol 37.2±5.0 ve 39.9±7.3 mg/dl idi. Her iki grupta bazal değerlere göre 3. ve 6. ayda serum lipid profilinde olumlu yönde anlamlı değişiklik oldu. Ancak iki grup bazale göre değişim açısından oranlandığında grup A'da total ve LDL kolesterolün anlamlı olarak daha fazla düştüğü, HDL kolesterolünse anlamlı olarak daha fazla arttığı bulundu. Grup A'da total kolesterol 3. ve 6. ayda sırasıyla % -12.3 ± 7.0 ve % -14.6 ± 7.7 azalırken bu oranlar grup B'de % -8.9 ± 6.2 ve % -11.3 ± 7.4 idi (p<0.01 ve p<0.05); benzer şekilde LDL kolesterol de 3. ve 6. aylarda grup A'da sırasıyla % -19.0 ± 10.6 ve % -23.3 ± 9.7 azalırken grup B'de % -13.2±10.4 ve % -15.8±12.3 oranında azalma gösterdi (p<0.005 ve p<0.005). HDL kolesterol ise yine sırasıyla grup A'da % 14.6±11.8 ve 21.3 ± 15.2 oranında artarken, grup B'de % 9.8 ± 11.8 ve % 11.1±12.5 oranında artış gösterdi (p<0.005 ve p<0.005). Ayrıca hem 3. hem de 6. ayda LDL kolesterolü itibarıyla tedavi hedefine ulaşan hasta sayısı grup A'da anlamlı olarak daha fazla bulundu. Trigliserid düzeyindeki azalma oranı 3. ayda grup A'da anlamlı olarak daha fazla olmakla birlikte 6. ayda bu farklılık gözlenmedi. Bu çalışmada, postmenopozal kadınlarda tek başına simvastatine oranla postmenopozal hormon replasmanı ve simvastatin kombinasyonunun hiperkolesterolemi tedavisinde daha etkin olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: hiperkolesterolemi, östrojen, postmenopozal hormon replasmanı tedavisi, progesteron simvastat in

Effects of Simvastatin Alone or in Combination With Continuous Combined Hormone Replacement Therapy on Serum Lipid Levels in Hypercholesterolemic Postmenopausal Women

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Serdar FAK, Mithat ERENUS, Oğuz CAYMAZ, Hakan TEZCAN, Pamir ATAGÜNDÜZ, Sena TOKAY, Şule OKTAY, Ahmet OKTAY. Effects of Simvastatin Alone or in Combination With Continuous Combined Hormone Replacement Therapy on Serum Lipid Levels in Hypercholesterolemic Postmenopausal Women. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 561-567
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale