Koroner anjiyografi ile eş zamanlı yapılan karotis anjiyografide, elle S şekli verilen kateterin, konvansiyonel kateterle etkinlik ve güvenirlik açısından karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 36-43 | DOI: 10.5543/tkda.2019.85720

Koroner anjiyografi ile eş zamanlı yapılan karotis anjiyografide, elle S şekli verilen kateterin, konvansiyonel kateterle etkinlik ve güvenirlik açısından karşılaştırılması

Yakup Balaban, Murat Güçlü Elevli
VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada koroner anjiyografi yapılan hastanın ikinci bir işleme girmeksizin koroner anjiyografiyi takiben elle şekillendirilen kateterle karotis anjiyografi yapılabilirliğini ve konvansiyonel katetere göre pratiklik, güvenirlik ve görüntüleme başarısını karşılaştırdık.

YÖNTEMLER
2010 ile 2017 yılları arasında koroner anjiyografi esnasında karotis anjiyografi yapılmış olan 248 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalardan 117’sine sağ diyagnostik kateter, 131’inde de elle şekillendirilen yeni kateter ile karotis görüntüleme yapıldı.

BULGULAR
Temel özellikler iki grupta da benzer bulundu. Toplam işlem süresi (7.34±1.10 dk ve 9.56±3.59 dk p<0.001), floroskopi zamanı (6.08±1.72 dk ve 5.23±1.00 dk p<0.001), kullanılan opak madde miktarı (50.2±15.6 mL ve 62.3±17.9 mL, p<0.001) yeni kateter grubunda daha düşük bulundu.

SONUÇ
Karotis arterlerin eş zamanlı görüntülenmesi, karotis ve koroner arter hastalığı arasındaki güçlü korelasyon göz önüne alındığında, koroner anjiyografi yapılırken ciddi koroner arter hastalığı olan hastalar için avantajlıdır. Koroner görüntüleme için özel bir kateter kullanmak yerine, karotis görüntüleme için kullanılan kateter elle yeniden şekillendirilebilir. Bu yöntemin hem etkili hem de güvenli olduğu kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karotis anjiyografi, kateter şekillendirme; çok amaçlı kateter; inme.

Comparison of relative safety and efficacy of handmade S-shaped catheter and conventional catheters in concomitant carotid and coronary angiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yakup Balaban, Murat Güçlü Elevli. Comparison of relative safety and efficacy of handmade S-shaped catheter and conventional catheters in concomitant carotid and coronary angiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 36-43

Sorumlu Yazar: Yakup Balaban, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale