Yüksek hacimli üçüncü basamak merkezde ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü ile başvuran primer perkütan koroner girişim yapılan ve kardiyojenik şok gelişen hastalarda akut böbrek hasarının uzun dönem mortaliteye etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 1-9 | DOI: 10.5543/tkda.2019.84401

Yüksek hacimli üçüncü basamak merkezde ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü ile başvuran primer perkütan koroner girişim yapılan ve kardiyojenik şok gelişen hastalarda akut böbrek hasarının uzun dönem mortaliteye etkisi

Mert İlker Hayıroğlu1, Emrah Bozbeyoglu1, Özlem Yıldırımtürk1, Ahmet İlker Tekkeşin1, Seçkin Pehlivanoğlu2
1Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Akut böbrek hasarı (ABH) ST segment yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYME) hastalarında renal ve kardiyak rezervi yansıtır, ama STYME hastalarında ABH’nın uzun dönem mortaliteye olan etkisi konusunda kanıt azdır. Bu çalışmada, STYME ile primer perkütan koroner girişim (PPKG) uygulanan ve kardiyojenik şok (KŞ) gelişen hastalarda ABH’nın uzun dönem mortaliteye olan etkisini araştırdık.

YÖNTEMLER
Bu geriye dönük çalışmada, ABH’nın STYME nedeniyle primer perkütan koroner girişim uygulanan ve KŞ gelişen 492 hastadaki uzun dönem prognoza etkisi değerlendirildi. Serum kreatininde 0.3 mg/dL veya fazla artış, serum kreatininde %50 veya fazla artış veya idrar çıkışında azalma (6 saatten uzun süredir idrar çıkışı 0.5 mL/kg’dan az olan dökümente oligüri) ABH olarak tanımlandı. Hastalar ABH görülmesine göre iki gruba ayrıldı ve bu gruplar arasında uzun dönem mortalite karşılaştırıldı. Cox regresyon analizi uzun dönem mortalitenin bağımsız prognostik faktörlerini belirlemek için kullanıldı.

BULGULAR
Cox regresyon analizindeki yaş ve cinsiyet düzeltilmiş risk oranları (HR) ABH gelişen hastalarda tüm nedenli ölümler için anlamlı olarak yüksekti (HR 4.55; %95 güven aralığı [GA] 2.370–8.759). Karışıklığa neden olan faktörler düzeltildiğinde, ABH gelişen hastalar ABH gelişmeyen hastalar ile karşılaştırıldığında HR anlamlı olarak yüksekti. (HR 2.207; %95 GA 1.150–4.739) yaş (p<0.001, HR 1.060, %95 GA 1.027–1.094), ejeksiyon fraksiyonu (p=0.012, HR 0.952, %95 GA 0.916–0.989), BUN (p=0.010, HR 1.019, %95 GA 1.005–1.034) and ABH (p=0.031, HR 2.244, %95 GA 1.077–4.676) uzun dönem mortaliteyi belirleyen bağımsız faktörler olarak bulundu.

SONUÇ
Çalışmamız ABH’nın, STYME nedeniyle PPKG uygulanan ve KŞ gelişen hastalarda uzun dönem mortalite için bağımsız prognostik faktör olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, kardiyojenik şok, miyokart enfarktüsü.

Effect of acute kidney injury on long-term mortality in patients with ST-segment elevation myocardial infarction complicated by cardiogenic shock who underwent primary percutaneous coronary intervention in a high-volume tertiary center

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mert İlker Hayıroğlu, Emrah Bozbeyoglu, Özlem Yıldırımtürk, Ahmet İlker Tekkeşin, Seçkin Pehlivanoğlu. Effect of acute kidney injury on long-term mortality in patients with ST-segment elevation myocardial infarction complicated by cardiogenic shock who underwent primary percutaneous coronary intervention in a high-volume tertiary center. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale