Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Merkezde ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ve Kardiyojenik Şok Gelişen Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Uzun Dönem Mortaliteye Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-84401 | DOI: 10.5543/tkda.2019.84401

Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Merkezde ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ve Kardiyojenik Şok Gelişen Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Uzun Dönem Mortaliteye Etkisi

Mert İlker Hayıroğlu1, Emrah Bozbeyoglu1, Özlem Yıldırımtürk1, Ahmet İlker Tekkeşin1, Seçkin Pehlivanoğlu2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Departmanı, İstanbul,Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul,Türkiye

Amaç
Akut böbrek hasarı (ABH) ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü (STYME) hastalarında renal ve kardiyak rezervi yansıtır, ama STYME hastalarında ABH’nın uzun dönem mortaliteye olan etkisi konusunda kanıt azdır. STYME ile primer perkütan koroner girişim (PPKG) uygulanan ve kardiyojenik şok(KŞ) gelişen hastalarda ABH’ın uzun dönem mortaliteye olan etkisini araştırdık.

Yöntemler
Bu retrospektif çalışmada, ABH’nın STYME nedeniyle primer perkütan koroner girişim uygulanan ve KŞ gelişen 492 hastadaki uzun dönem prognoza etkisi değerlendirildi. Serum kreatininde 0.3mg/dl veya fazla artış, serum kreatininde %50 veya fazla artış veya idrar çıkışında azalma (6 saatten uzun süredir idrar çıkışı 0.5ml/kgdan az olan dökümente oligüri) ABH olarak tanımlandı. Hastalar ABH görülmesine gore iki gruba ayrıldı ve bu gruplar arasında uzun dönem mortalite karşılaştırıldı. Cox regresyon analizi uzun dönem mortalitenin bağımsız prognostik faktörlerini belirlemek için kullanıldı.

Bulgular
Cox regresyon analizindeki yaş ve cinsiyet düzeltilmiş risk oranları (HR) ABH gelişen hastalarda tüm nedenli ölümler için anlamlı olarak yüksekti. (HR 4.55; 95% güven aralığı (GA) 2.370 – 8.759) Karışıklığa neden olan faktörler düzeltildiğinde, ABH gelişen hastalar ABH gelişmeyen hastalar ile karşılaştırıldığında HR anlamlı olarak yüksekti. (HR 2.207;95% CI1.150 – 4.739) Yaş (p<0.001, HR 1.060, 95% GA 1.027 – 1.094), ejeksiyon fraksiyonu (p=0.012, HR 0.952, 95% GA 0.916 – 0.989), BUN (p=0.010, HR 1.019, 95% GA 1.005 – 1.034) and ABH (p=0.031, HR 2.244, 95% GA 1.077 – 4.676) uzun dönem mortaliteyi belirleyen bağımsız faktörler olarak bulundu.

Sonuç
Çalışmamız ABH’nın, STYME nedeniyle PPKG uygulanan ve KŞ gelişen hastalarda uzun dönem mortalite için bağımsız prognostik faktör olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, kardiyojenik şok, miyokard enfarktüsü

Effect of Acute Kidney Injury on Long-Term Mortality in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Complicated with Cardiogenic Shock and Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention in a High-Volume Tertiary Center

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale