Sol Ön İnen Koroner Artere Safen Ven Yama İle Rekonstrüksiyon, Endarterektomi ve İntern Mamaria Arter Grefti İle Bypass Teknikleri Kombinasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 200-204

Sol Ön İnen Koroner Artere Safen Ven Yama İle Rekonstrüksiyon, Endarterektomi ve İntern Mamaria Arter Grefti İle Bypass Teknikleri Kombinasyonu

Ömer BAYEZİD1, Serdar ENER1, Hüsnü SEZER1, Mehmet BALKANAY1, Ömer IŞIK1, Cevat YAKUT1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, İstanbul

Şubat 1985-Mart 1990 tarihleri arasında 42 olguda LAD arterde uzun segment darlık ve tıkanıklıklar nedeni ile safen ven yama rekonstrüksiyonu üzerine İMA anastomozu yapılmıştır. Olguların 27'sinde kör ve açık endarterektomi işleme eklenmiştir. Rutin koroner revaskülarizasyon operasyonlarına göre inotropik ilaç ve intraaortik balon pompası (İABP) gereksinimi, peroperatif ve postoperatif miyokard infarktüsü gelişmesi şeklindeki morbidite ve mortalite anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak bu tür olgular kötü sol ventrikül fonksiyonu, reoperasyon, "unstable" angina pektoris, çok damar hastalığı gibi yüksek risk özellikleri taşımaktadırlar. Mortalite ve morbidite yüksek olmakla birlikte bu tür kombine teknikler tam revaskülarizasyon sağlamak için yalnızca zorunlu durumlarda kullanılabilir. Ancak özellikle proksimal bölgede kör endarterektomiden kaçınmak gerektiği sonucuna varılmıştır. Endarterektomi yapılmakszın plaklı bölgede safen ven yama (SVY) ile yeterli lümen genişliği ve İMA kullanımı sağlanabilir. 6 olguda kontrol anjiografi yapılarak incelenmiştir. Safen ven yama rekonstrüksiyonu ile endarterektomi yapmaksızın yeterli lümen genişliği ve IMA kullanımı sağlanabileceğinden özellikle LAD arterin proksiml kısmında kör endarterektomiden kaçınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Endarterektomi, internal mamaria arter, safen ven yama, sol anterior desssending arter

Vein Patch Reconstruction and Endarterectomy Combined with IMA Grafting in Left Anterior Descending Coronary Artery Lesions

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer BAYEZİD, Serdar ENER, Hüsnü SEZER, Mehmet BALKANAY, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT. Vein Patch Reconstruction and Endarterectomy Combined with IMA Grafting in Left Anterior Descending Coronary Artery Lesions. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 200-204
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale