Alt ekstremite periferik arter hastalığında Doppler ultrasonografi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 248-255 | DOI: 10.5543/tkda.2013.76429

Alt ekstremite periferik arter hastalığında Doppler ultrasonografi

Samet Verim1, İlker Taşçı2
1Mevki Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
2Gülhane Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları & Geriatri Bilim Dalları, Ankara

Sistemik ateroskleroz yaş ile paralel olarak ilerleyen, yaşam kalitesini ve süresini azaltan bir durumdur. Alt ekstremite periferik arter hastalığı (PAH) sistemik aterosklerozun yaşlıda oldukça sık görülen bir yansımasıdır. Alt ekstremitelerde hareket kısıtlılığına ve tüm fonksiyonlarında azalmaya neden olmaktadır. Bu hastalığı olan kişilerde koroner kalp hastalığı ve inme açısından 2-4 kat daha fazla risk bulunmaktadır. Klodikasyon tek başına tanı amacıyla kullanıldığında yaşlılarda daha fazla olmak üzere tüm olgularda PAH’yı göstermede güvenilmez bir işarettir. İlerleyen yaş ile bel omurları ve çevresel eklemlerde meydana gelen dejeneratif değişiklikler tipik klodikasyonun tanımlanmasını da zorlaştırmaktadır. Doppler ultrasonografi (USG) alt ekstremite arterlerinin görüntülenmesinde kullanılan, kolay ulaşılabilir ve invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu yazıda Doppler USG’nin PAH tanısını koymadaki yeri kanıta dayalı olarak tartışıldı. PAH’ya ilişkin güncel kılavuzlarda Doppler USG’nin kullanımı ile ilişkili eski ve yeni öneriler gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, kardiyovasküler hastalık; tanı, ayırıcı; tanısal görüntüleme; geçici topallama; periferik arter hastalığı; ultrasonografi, Doppler.

Doppler ultrasonography in lower extremity peripheral arterial disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Samet Verim, İlker Taşçı. Doppler ultrasonography in lower extremity peripheral arterial disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 248-255

Sorumlu Yazar: Samet Verim, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale