Romatoid artritli bir hastada atriyoventriküler tam blok [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 263-265

Romatoid artritli bir hastada atriyoventriküler tam blok

Mustafa Özgül1, Yeşim Hoşcan2, Çağatay Arslan3, Mustafa Karabacak4
1Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Van
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Alanya
3Özel Isparta Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Isparta
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta

Atriyoventriküler (AV) blok, romatoid artritli (RA) hastalarda nadirdir; fakat, sıklıkla tam blok şeklindedir. Elli beş yaşında kadın hasta, yaklaşık bir haftadır var olan yorgunluk, baş dönmesi ve presenkop yakınmaları ile başvurdu. Hasta yaklaşık altı yıldır RA tanısıyla tedavi görmekteydi. Son bir yıldır da düzenli olarak metilprednizolon 5 mg/gün kullanmaktaydı. Fizik muayenesinde kalp hızı 32/dk, kan basıncı 160/80 mmHg ölçüldü, apikal 1-2/6 sistolik ejeksiyon üfürümü vardı. Elektrokardiyografide AV tam blok izlendi. Transtorasik ekokardiyografide birinci derecede mitral yetersizliği saptandı. Transözofajiyal ekokardiyografide kalp boşlukları içinde romatoid nodülle uyumlu görüntü yoktu. Koroner anjiyografide koronerler normal izlendi. Hastaya koroner yoğun bakım ünitesinde geçici kalp pili takıldı. Takibinde AV tam blok ikinci derece Mobitz tip II bloka geriledi, kalp hızı 45/dk idi. On günlük takip sonrasında AV blokta iyileşme olmaması üzerine hastaya DDD-R kalıcı kalp pili takıldı.

Anahtar Kelimeler: Artrit, romatoid/komplikasyon, elektrokardiyografi, kalp bloku/etyoloji; kalp pili.

Complete atrioventricular block in a patient with rheumatoid arthritis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Özgül, Yeşim Hoşcan, Çağatay Arslan, Mustafa Karabacak. Complete atrioventricular block in a patient with rheumatoid arthritis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 263-265

Sorumlu Yazar: Mustafa Özgül, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale