ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Alternatif Ajanlarla Septal Redüksiyon Tedavisinden Sonra İletim Bozuklukları ve Aritmi Riski: EVOH-DMSO ile Pilot Çalışma ve Sistematik Derleme [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 40-49 | DOI: 10.5543/tkda.2022.69570

Alternatif Ajanlarla Septal Redüksiyon Tedavisinden Sonra İletim Bozuklukları ve Aritmi Riski: EVOH-DMSO ile Pilot Çalışma ve Sistematik Derleme

Serkan Asil1, Kudret Aytemir2
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hastanesi; Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Cerrahi septal miyektomi ve alkol septal ablasyonu, obstrüktif HKMP'de sol ventrikül çıkım yolu gradiyentini hafifletmek için önerilen tedavi yöntemleridir. Alkol septal ablasyonun cerrahiye göre birçok avantajı olmasına rağmen yaşamı tehdit eden bazı komplikasyonlarla da ilişkilidir. Bu nedenle merkezimiz septal arter embolizasyonu için alternatif ajanlar kullanmaktadır. Bu çalışmada, EVOH-DMSO ile septal ablasyon verilerimiz ışığında, tüm diğer alternatif ajan septal redüksiyon yöntemleri ve alkol septal ablasyonu sonrası iletim sistemi bozuklukları ve aritmi riski karşılaştırması amaçlanmıştır.


YÖNTEMLER
EVOH-DMSO ile septal redüksiyon tedavisi alan 25 hasta retrospektif olarak, bunun yanında tüm alternatif ajan septal redüksiyon çalışmaları sistematik literatür taraması ile incelendi ve karşılaştırıldı.


BULGULAR
Semptomatik obstrüktif HKMP’li 25 hasta (%52 kadın; ortalama yaş: 55,8±17,1) çalışmaya alındı. Pik sol ventrikül çıkım yolu gradiyenti prosedürden sonra önemli ölçüde azaldı (68'e karşı 20 mmHg; P <0,001). 12 aylık takipte mortalite olmadı. 2 (%8) hastada tam atriyoventriküler blok kaydedildi. İşlem sonrası RBBB insidansı belirgin artmıştı (işlem öncesi 2 hasta (%8), işlem sonrası 9 hasta (%36) p = 0,002). Takipte EKG ve Holter monitörizasyonunda sürekli ventriküler taşiaritmi olmadı ve atriyal fibrilasyon sıklığında değişiklik yaşanmadı. EVOH-DMSO'yu diğer alternatif ajanlar ile sistematik literatür taraması yaparak karşılaştırdık ve EVOH-DMSO'nun diğer alternatif ajanlardan daha yaygın olarak iletim sistemi sorunlarına neden olabileceğini saptadık.


SONUÇ
EVOH-DMSO, diğer alternatif ajanlardan daha yaygın, ancak alkol septal ablasyondan daha az iletim sistemi sorunlarına neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alternatif septal ablasyon ajanları, hipertrofik kardiyomiyopati, kardiyak aritmiler, septal redüksiyon tedavisi

Conduction Disturbances and Arrhythmia Risk After Septal Reduction Therapy with Alternative Agents: A Pilot Study with EVOH-DMSO and Systematic Review

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serkan Asil, Kudret Aytemir. Conduction Disturbances and Arrhythmia Risk After Septal Reduction Therapy with Alternative Agents: A Pilot Study with EVOH-DMSO and Systematic Review. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(1): 40-49

Sorumlu Yazar: Serkan Asil, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi