Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-69256 | DOI: 10.5543/tkda.2019.69256

Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri

Veysel Ozan Tanık1, Tufan Çınar2, Barış Şimşek3
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ
Biz bu çalışmada, akut pulmoner embolisi (APE) olan hastalarda başvuru sırasındaki serum D vitamini (Vit-D) düzeylerinin hastane içi mortalitedeki öngörme değerini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Ocak 2015'ten Ocak 2018'e kadar, APE tanısı konulan ve başvuru esnasında serum Vit-D değerleri bulunan toplam 99 hasta çalışmaya dahil edildi. Serum Vit-D değerleri tüm hastalarda immün temelli tahlil kullanılarak ölçüldü. Çalışmanın primer sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı hastane içi ölümlerdi.

BULGULAR
Çalışma nüfusu serum Vit-D ortanca değerine göre iki gruba ayrıldı [Vit-D değeri ≤7.36 ng/mL olan 49 hasta hasta ve Vit-D değeri>7.36 ng/mL olan 50 hasta]. Serum Vit-D düzeyi ≤7.36 ng/mL olan hastalar, serum Vit-D değeri>7.36 ng/mL olanlara göre daha yüksek ölüm oranına sahipti [6 (12,2%) vs. 1 (2%), p=0,048]. Cox regresyon analizinde; serum Vit-D düzeyi (Hazard oranı: 0,82, 95%Güven aralığı: 0,68-0,98, p=0,043) hastane içi mortalite ile bağımsız olarak ilişkili bulundu. Hastane içi mortaliteyi ön geren en uygun Vit-D düzeyi %71,4 duyarlılık ve %86,9 özgüllük ile ≤ 6,47 ng/mL saptanmıştır.

SONUÇ
Bu çalışma, başvuru sırasındaki serum Vit-D düzeylerinin APE hastalarında hastane içi mortalite için bağımsız bir belirleyici olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: D Vitamini, pulmoner emboli, prognoz, hastane içi mortalite

The prognostic value of Vitamin D levels for in-hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Tufan Çınar, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale