Akut Miyokard İnfarktüsünün Erken Dönemindeki Rezidüel İskeminin Dobutamin Stres Testi İle Gösterilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 44-47

Akut Miyokard İnfarktüsünün Erken Dönemindeki Rezidüel İskeminin Dobutamin Stres Testi İle Gösterilmesi

Cengiz ÇELİKER1, Rasim ENAR1, Orhan GEREN1, Nuran YAZICIOĞLU1, Cem DEMİROĞLU1
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki İstanbul

Akut miyokard infarktüsü (AMİ) geçiren 52 hastada, erken dönemde rezidüel iskemiyi gösterebilmek için, IV dobutamin stres testi (DST) ve submaksimal egzersiz testi (ET) uygulandı. AMİ'lerin 26'sı anterior, 26'sı inferior lokalizasyonlu idi. Testler için 120/dk'lık kalb hızı sınır alındı ve ST segmentinde 1 mm veya daha fazla horizontal veya aşağı eğimli veya 0.08 sn'den uzun yukarı eğimli depresyon saptandığında pozitif kabul edildi. Hastaların 40'ına AMİ'den 3-6 ay sonra koroner angiografi yapıldı. Her iki test sonunda kalb hızında ve çift çarpım değerlerinde inisyallerine göre anlamlı artış saptandı. DST 21 (% 40), ET 16 (% 31) hastada pozitif bulundu. İki test arasında % 63 konkordans vardı. DST anterior ve inferior AMİ'lerde benzer oranda pozitif idi. Ondokuz tek damar hastası ile 21 iki veya üç damar hastalığı olanlar arasında DST ile anlamlı farklılık saptanmadı. DST 8 hastada anlamlı ST depresyonu, 4'ünde hipertansiyon (Sistolik kan basıncı > 200 mmHg), 5'inde, sinüzal taşikardi, 1'inde ventriküler ekstrasistol, 2'sinde göğüs ağrısı nedeniyle erken sonlandırıldı. Sonuç olarak, DST AMİ sonrası 2. haftada ciddi komplikasyon olmadan ve kolaya uygulanabilecek, rezidüel iskemiyi gösterebilme duyarlılığı yüksek olan bir testtir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, dobutamin stres testi, rezidüel iskemi

Detection of Residual Ischemia Soon After Myocardial Infarction by Dobutamine Stress Testing

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengiz ÇELİKER, Rasim ENAR, Orhan GEREN, Nuran YAZICIOĞLU, Cem DEMİROĞLU. Detection of Residual Ischemia Soon After Myocardial Infarction by Dobutamine Stress Testing. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 44-47
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale