Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olan olgularda endotel disfonksiyonu ile serum aminotransferaz enzim düzeyleri arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 354-359

Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olan olgularda endotel disfonksiyonu ile serum aminotransferaz enzim düzeyleri arasındaki ilişki

Aydın Yıldırım1, Özer Soylu1, Alper Aydın1, Hakan Güveli2, Mehmet Ergelen1, Seden Çelık1, Baris Güngör1, Ender Özgün Çakmak1, Fatih Uzun1, Tuna Tezel1
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Türkiye
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olan hastalarda, ateroskleroz gelişiminin bir öngördürücüsü olan endotel disfonksiyonu değerlendirildi ve bu durumun aminotransferaz düzeyleriyle ilişkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Kronik alkol alımı öyküsü olmayan 52 hastanın rutin abdominal ultrasonografik incelemesinde karaciğer yağlanması saptandı. Bu hastaların 26’sında (ort. yaş 47±10) aminotransferaz enzim düzeyi normal bulunurken, 26’sında (ort. yaş 48±12) yüksek bulundu. Tüm hastalarda reaktif hiperemiye yanıt olarak, brakiyal arterden endotele bağımlı damar genişlemesi Doppler ultrasonografi ile ölçüldü. Endotele bağımlı olmayan vazodilatasyon ise dilaltı nitrogliserin uygulaması sonrası değerlendirildi. Sonuçlar, yaş ve cinsiyet uyumlu ve karaciğer yağlanması olmayan 27 hastanın (ort. yaş 52±11) sonuçlarıyla karşılaştırıldı.

BULGULAR
Karaciğer yağlanması olan hastalarda açlık plazma glukoz, HDL-kolesterol ve toplam kolesterol düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu; ancak, enzim düzeyi normal ve yüksek olan hastalar arasında bu açıdan fark yoktu. Reaktif hiperemi sonrasında akıma bağımlı dilatasyon, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında her iki hasta grubunda da anlamlı derecede düşük bulundu; bu düşüklük, aminotransferaz düzeyi yüksek olan grupta daha belirgindi (p=0.03). Nitrogliserin uygulaması sonrasında gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05). Çokdeğişkenli analizde, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının endotele bağımlı vasküler relaksasyondaki azalma için bağımsız belirleyici olduğu görüldü (beta= -0.574, p=0.000).

SONUÇ
Bulgularımız, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasında görülen aminotransferaz yüksekliğinin endotel disfonksiyonu ve kardiyovasküler olaylar için öngördürücü olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Brakiyal arter/ultrasonografi, koroner arterioskleroz/fizyopatoloji, endotel, vasküler/ultrasonografi; karaciğer yağlanması/komplikasyon; risk faktörü

The relationship between endothelial dysfunction and serum aminotransferase levels in nonalcoholic fatty liver disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aydın Yıldırım, Özer Soylu, Alper Aydın, Hakan Güveli, Mehmet Ergelen, Seden Çelık, Baris Güngör, Ender Özgün Çakmak, Fatih Uzun, Tuna Tezel. The relationship between endothelial dysfunction and serum aminotransferase levels in nonalcoholic fatty liver disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 354-359

Sorumlu Yazar: Aydın Yıldırım, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale