Metabolik sendromlu hastalarda ortalama trombosit hacminin subklinik ateroskleroz ile ilişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 22-28 | DOI: 10.5543/tkda.2014/50708

Metabolik sendromlu hastalarda ortalama trombosit hacminin subklinik ateroskleroz ile ilişkisi

Ali Rıza Gülcan1, Mustafa Serkan Karakaş2, Barış Akdemir3, Mustafa Uçar4, Refik Emre Altekin4, Hüseyin Yılmaz4
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Şanlıurfa
2Niğde Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Niğde
3Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

AMAÇ
Metabolik sendrom (MetS), kardiyovasküler morbidite ve mortalitede artış ile ilişkilidir. MetS’de trombosit aktivasyonunun arttığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Trombosit aktivasyonunun bir göstergesi olan ortalama trombosit hacmi (OTH), aterotromboz için tanımlanmış risk faktörlerinden biridir. Çalışmamızda MetS’li hastalarda karotis intima medya kalınlığı (KİMK) ölçümü ile değerlendirilen subklinik ateroskleroz ile OTH arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya MetS’li 74 hasta alındı. Hastalar KİMK ölçümüne göre, KİMK ≥1.0 mm olan 35 hasta grup 1, KİMK <1.0 mm olan 39 hasta ise grup 2 olmak üzere ikiye ayrıldı. Ortalama trombosit hacmi otomatik kan sayım cihazı ile ölçüldü.

BULGULAR
Ortalama trombosit hacmi, KİMK ≥1.0 mm olan hastalarda KİMK <1.0 mm olan hastalara kıyasla anlamlı olarak yüksekti (8.2±0.7 ve 7.8±0.6 fl; p=0.01). Çalışmamızda trombosit sayısının KİMK ≥1.0 mm olan grupta anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü.

SONUÇ
Metabolik sendrom tanısı konmuş hastalarda OTH değerleri takip edilerek ilerleyen dönemlerdeki ateroskleroz riski gösterilebilir. Bu nedenle, çalışmamızın sonuçları MetS’li hastalarda ateroskleroz riskinin erken dönemde tespitinde OTH’nin önemli bir belirteç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: metabolik sendrom X, trombosit/ patoloji, trombosit aktivasyonu trombosit sayısı.

Relation between mean platelet volume and subclinical atherosclerosis in patients with metabolic syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Rıza Gülcan, Mustafa Serkan Karakaş, Barış Akdemir, Mustafa Uçar, Refik Emre Altekin, Hüseyin Yılmaz. Relation between mean platelet volume and subclinical atherosclerosis in patients with metabolic syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 22-28

Sorumlu Yazar: Ali Rıza Gülcan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale