Aort kapakta mantar endokarditine bağlı embolik olaylar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 378-381

Aort kapakta mantar endokarditine bağlı embolik olaylar

Yelda Tayyareci, Zehra Buğra, Mehmet Meriç
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Mantar endokarditleri nadir görülen fakat özellikle genç yaştaki hastaları etkileyen ölümcül bir hastalıktır. Kırk altı yaşındaki erkek hastaya, sağ femoral arter tromboembolisi tanısıyla acil tromboembolektomi ameliyatı yapıldı. Kardiyolojik nedenlere yönelik yapılan araştırmada, ateş 37.8 °C idi; aort odağında 2/6 şiddetinde sistolik ejeksiyon üfürümü vardı. Ekokardiyografide aort kapak nonkoroner küspis üzerinde 1.2 x 0.8 cm boyutlarında vejetasyon saptandı. Cerrahi tedaviyle vejetasyon çıkarıldı ve mekanik tipte aort kapak replasmanı yapıldı. Ameliyat sırasında alınan örneklerde Candida albicans üremesi üzerine mantar endokarditi tanısıyla parenteral flukanazol tedavisine başlandı. Ameliyattan sonra hastanın ateşi devam etti, kan kültürlerinde de C. albicans üremesi görüldü. Aniden başlayan karın ağrısı nedeniyle yapılan batın tomografisinde sağ iliyak arterde psödoanevrizma, sol iliyak arterde tromboze anevrizma saptandı. Periferik anjiyografide, sağ eksternal iliyak arterde anevrizma ve oklüzyon, sağ ana femoral arterde total oklüzyon, sol eksternal iliyak arterde diseksiyonun eşlik ettiği oklüzyon saptandı. Ayrıca, dalakta 4 cm çapında periferik yerleşimli infarkt alanı izlendi. Genel durumu hızla bozulan hasta, cerrahi girişim yapılamadan şok tablosuyla kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Aort kapağı, emboli/etyoloji, endokardit/komplikasyon/mortalite, mantar/patogenisite; mikoz/komplikasyon

Fungal endocarditis of the aortic valve complicated by recurrent embolic events

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yelda Tayyareci, Zehra Buğra, Mehmet Meriç. Fungal endocarditis of the aortic valve complicated by recurrent embolic events. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 378-381

Sorumlu Yazar: Yelda Tayyareci, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale