Kadınlarda iskemik kalp hastalıkları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(1): 41-49

Kadınlarda iskemik kalp hastalıkları

Meral Kayıkçıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Kardiyovasküler (KV) hastalıklar, kadınlardaki en sık ölüm nedeni olmasına rağmen hem kadınların hem de hekimlerin kadınlardaki KV hastalık sıklığı ve prognozu hakkında farkındalığı yetersizdir. Kadınlarda tıkayıcı koroner arter hastalığı (KAH)’dan ziyade diffüz mikrovasküler disfonksiyon söz konusudur. Bu nedenle, kadınlarda KAH yerine “iskemik kalp hastalığı” (İKH) terimi tercih edilmektedir. Kadınlarda anatomik KAH prevalansı ve ciddiyeti düşük olmasına rağmen, erkeklere göre daha fazla semptom yükü, fonksiyonel kayıp, daha fazla sağlık gideri ve olumsuz klinik sonuç söz konusudur. Sıklıkla atipik ama ısrarlı semptomla gelen kadın hastalarda normal koronerlerle karşılaşılması hekimleri kadın hastalarda “sorun olmadığı veya tedaviye gerek olmadığı” şeklinde bir yanılsamaya itmektedir. Bu nedenle de kadınlarda İKH tanı, tedavi ve korunma girişimleri yeterli uygulanmamaktadır. Üstelik, kadınlar klinik çalışmalarda erkeklere göre çok az oranda temsil edildiklerinden kadınlara ait veriler de yetersizdir. Bu derleme, kadınlardaki İKH sıklığı, prognozu, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında hekimlerin farkındalığını artırmak üzere yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, iskemik kalp hastalığı, mikrovasküler disfonksiyon, tedavi, tanı yöntemleri

Ischemic heart disease in women

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral Kayıkçıoğlu. Ischemic heart disease in women. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(1): 41-49

Sorumlu Yazar: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale