Karaman il merkezinde yaşayan hipertansiyon hastalarının ilaç kullanım durumlarının ve bilgilerinin incelenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 551-556

Karaman il merkezinde yaşayan hipertansiyon hastalarının ilaç kullanım durumlarının ve bilgilerinin incelenmesi

Dilek Cingil1, Sıttıka Delen2, Ayfer Aksuoğlu3
1Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,Erzurum
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Karaman
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Samsun

AMAÇ
Bu tanımlayıcı çalışmada ilaç kullanan hipertansiyonlu hastaların ilaç kullanımına ilişkin bilgi düzeyleri ve durumları değerlendirildi.
Ça­lış­ma pla­nı: Çalışma hipertansiyon tanısı ile en az bir yıldır ilaç tedavisi görmekte olan 194 hastada (144 kadın, 50 erkek) yapıldı. Hastalarda hipertansiyon süresi ortalama 6.3±5.7 yıl idi. Veriler, hastaların sosyodemografik özelliklerini ve antihipertansif ilaç kullanım özelliklerini sorgulayan bir anket aracılığı ile toplandı.
Bul­gu­lar: Katılımcıların %70.1’i 50 yaş ve üzerindeydi. Elli altı hastanın (%28.9) ilacını düzenli kullanmadığı öğrenildi. Hastaların ilaçlarını düzenli kullanmama durumları yaş ve cinsiyet ile anlamlı ilişki gösterdi. Yaş grubu ≤49 ve ≥50 olan hastalar içinde düzenli ilaç kullanmama oranları sırasıyla %43.1 ve %22.8 idi. Kadınların %34.7’si, erkeklerin %12’si ilaçlarını düzenli kullanmayan gruptaydı. Hastaların ilaçlarını düzenli kullanma durumu, ilacın dozu, saati ve ilaçla ilgili bilgilendirilmeleri ile anlamlı ilişki gösterdi. Çokdeğişkenli lojistik regresyon analizinde “49 yaş ve altında olma” ve hastanın “ilacı alacağı saati bilmemesi”nin hipertansiyonlu hastalarda ilacı düzenli kullanmama durumu için bağımsız risk etmenleri olduğu görüldü. İlacı düzensiz kullanma durumu, 49 yaş ve altında olanlarda 2.916 kat (%95 GA 1.415-6.009), ilacını alma saatini bilmeyenlerde 8.964 kat (%95 GA 2.164-37.127) daha fazlaydı.
So­nuç: Hastaların yaklaşık üçte birinin tedaviye uyumunun kötü olması ciddi bir durumdur. Hipertansiyonlu hastalar sağlık personeli tarafından ilaç kullanımı konusunda mutlaka eğitilmeli ve izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık bilgisi, davranışı, uygulaması, hipertansiyon/ilaç tedavisi; hasta uyumu.

Evaluation of compliance and level of knowledge of patients with hypertension living in Karaman city center, Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Dilek Cingil, Sıttıka Delen, Ayfer Aksuoğlu. Evaluation of compliance and level of knowledge of patients with hypertension living in Karaman city center, Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 551-556

Sorumlu Yazar: Dilek Cingil, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale