TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (8)
Cilt: 37  Sayı: 8 - Aralık 2009
ARAŞTIRMA
1.
Mekanik mitral kapak değişimi sonrası gelişen protez kapak-hasta uyumsuzluğu ve sistolik pulmoner arter basıncı üzerine etkisi
The frequency of prosthesis-patient mismatch after mechanical mitral valve replacement and its effect on postoperative systolic pulmonary arterial pressure
Aylin Tuğcu, Özkan Köse, Özlem Yıldırımtürk, Yelda Tayyareci, Saide Aytekin
PMID: 20200452  Sayfalar 523 - 530

2.
Mitral darlığı olan ve eko skoru yüksek hastalarda balon valvüloplastinin etkinlik ve güvenilirliği: Erken-orta dönem klinik ve ekokardiyografik sonuçlar
The efficiency and safety of balloon valvuloplasty in patients with mitral stenosis and a high echo score: mid- and short-term clinical and echocardiographic results
Mehmet Ekinci, Hamza Duygu, Halit Acet, Faruk Ertaş, Çayan Çakır, Rida Berilgen, Cem Nazlı, Oktay Ergene
PMID: 20200453  Sayfalar 531 - 537

3.
Duchenne musküler distrofisinde repolarizasyon anormallikleri
Repolarization abnormalities in Duchenne-type muscular dystrophy
Murat Muhtar Yılmazer, Rukiye Eker Ömeroglu, Helen Bornaun, Naci Öner, Kemal Nişli, Türkan Ertuğrul
PMID: 20200454  Sayfalar 538 - 542

4.
Miyokart Enfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği`nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Adaptation of Myocardial Infarction Dimensional Assessment Scale to Turkish: a validity and reliability study
Hilal Uysal, Şeyda Özcan, Nuray Enç
PMID: 20200455  Sayfalar 543 - 550

EDITÖRDEN
5.
Karaman il merkezinde yaşayan hipertansiyon hastalarının ilaç kullanım durumlarının ve bilgilerinin incelenmesi
Evaluation of compliance and level of knowledge of patients with hypertension living in Karaman city center, Turkey
Dilek Cingil, Sıttıka Delen, Ayfer Aksuoğlu
PMID: 20200456  Sayfalar 551 - 556

ARAŞTIRMA
6.
Miyokart enfarktüslü hastalarda anksiyete ve depresyonun incelenmesi
Evaluation of anxiety and depression levels in patients with myocardial infarction
Zeynep Canlı Özer, Fisun Şenuzun, Yasemin Tokem
PMID: 20200457  Sayfalar 557 - 562

OLGU BILDIRISI
7.
Belirsiz bulgularla kendini gösteren, açık foramen ovalede yakalanmış bir trombüs
Thrombus entrapped in a patent foramen ovale, causing only vague symptoms
Celal Genç, Mehmet Uzun
PMID: 20200458  Sayfalar 563 - 565

8.
Sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisini taklit eden aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy mimicking right ventricular outflow tract tachycardia
Meltem Tekin, Alper Canbay, Erdem Diker
PMID: 20200459  Sayfalar 566 - 568

9.
Transtorasik ekokardiyografide gözden kaçan bir tanı: Apikal hipertrofik kardiyomiyopati
An overlooked diagnosis on transthoracic echocardiography: apical hypertrophic cardiomyopathy
Ömer Yiğiner, Bekir Yılmaz Cingözbay, Ömer Uz, Bekir Sıtkı Cebeci
PMID: 20200460  Sayfalar 569 - 571

10.
Kalp nakli sonrası geç dönemde atriyoventriküler blok ve kalıcı kalp pili uygulaması
Late atrioventricular block and permanent pacemaker implantation after heart transplantation
Mustafa Akçakoyun, Ahmet Duran Demir, Mehmet Ali Özatık, Şeref Küçüker
PMID: 20200461  Sayfalar 572 - 574

11.
İdiyopatik trombositopenik purpuralı bir hastada perkütan koroner girişim sonrası antiplatelet tedavi kullanımı
Antiplatelet treatment after percutaneous coronary intervention in a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura
Mehmet Mustafa Can, İbrahim Halil Tanboğa, Bilal Boztosun, Cihangir Kaymaz
PMID: 20200462  Sayfalar 575 - 577

12.
Yüksek dereceli habis lenfomanın esas bulgusu olarak ciddi perikart efüzyonu
Massive pericardial effusion as the primary manifestation of high-grade malignant lymphoma
Serkan Çay, Akif Durak, Sinan Aydoğdu, Nesrin Turhan
PMID: 20200463  Sayfalar 578 - 579

DAVETLI DERLEME
13.
Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği`nin deneyimi
Current approach to the treatment of pulmonary arterial hypertension and our experience in the Cardiology Department of Medicine Faculty of Ege University
Meral Kayıkçıoğlu, Hakan Kültürsay
PMID: 20200464  Sayfalar 580 - 590

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Tek koroner arter
Single coronary artery
Ahmet Çelik, Orhan Doğdu, İbrahim Özdoğru, Abdurrahman Oğuzhan
PMID: 20200465  Sayfa 591
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Transtorasik ekokardiyografide aort diseksiyonuna bağlı sıradışı görünüm
An unusual appearance in transthoracic echocardiography due to aortic dissection
Gülten Taçoy, Hızır Okuyan, Mustafa Cemri
PMID: 20200466  Sayfa 592
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Çift ventriküler septal defektli pulmoner atrezi
Pulmonary atresia with double ventricular septal defect
Murat Ünlü, Özcan Özeke
PMID: 20200467  Sayfa 593
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Sağ atriyumda hepatoselüler karsinom
Hepatocellular carcinoma in the right atrium
Mehmet Gürbüz, Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Ömer Şentürk
PMID: 20200468  Sayfa 594
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

EDITÖRE MEKTUP
18.
The real-time three-dimensional echocardiography and cardiology
Mehmet Uzun
PMID: 20200469  Sayfalar 595 - 596

19.
Anomalous right coronary artery from the left sinus of Valsalva presenting a challenge for percutaneous coronary intervention
Andreas Yiangou Andreou
PMID: 20200470  Sayfalar 596 - 597

20.
Editöre Mektup: Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde yerinden oynayan koroner sinüs elektrodunun stent ile sabitlenmesi
Letter To The Editor: Stabilization of a dislocated coronary sinus electrode by coronary stenting during resynchronization therapy
Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev
PMID: 20200471  Sayfalar 598 - 600

21.
Editöre mektup
Letter to editor
Namık Ozmen
Sayfalar 601 - 602

22.
Uzman Yanıtları Karotis arter hastalığında stent uygulaması hangi hastalarda endikedir, cerrahi tedavi-stent uygulaması kararı nasıl verilmelidir?
Bilal Boztosun, Ahmet Hakan Gerçekoğlu
Sayfa 603
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 604
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale