Nitrovazodilatörlerin Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit - cGMP Yoluna Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 534-537

Nitrovazodilatörlerin Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Nitrik Oksit - cGMP Yoluna Etkisi

Bülent TÜNERİR1, Yavuz BEŞOĞUL1, Turan YAVUZ1, Abdelmajeed ALEqaidat1, Recep ARSLAN1, Behçet SEVİN1, Tuğrul KURAL1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir

Bu çalışmada, kardiyopulmoner bypass (CPB) altında koroner arter bypass greft (CABPG) operasyonu uygulanan olgulara preoperatif verilen nitrovazodilatörlerin nitrik oksit (NO) - cGMP yolu üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Koroner arter bypass uygulanan 30 olgunun anginası olan 15'ine preoperatif isosorbiddinitrate verilip, nitrat grubu; anjinası olmayan 15 olgu ise nitratlı ilaçları kesilerek kontrol grubu olarak alındı. CPB öncesi ve sonunda sağ atriumdan alınan kan örneklerinde plazma cGMP seviyeleri araştırıldı. Her iki gruptaki olguların yaş, cinsiyet, ağırlık, aort kross klemp süresi ve CPB süresi arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Nitrat grubunda CPB öncesi ortalama plazma cGMP seviyesi (5.760±0.572) pmol/ml, kontrol grubunda (2.780±0.366) pmol/ml, CPB sonrası ise nitrat grubunda (7.770±0.304) pmol/ml, kontrol grubunda (3.660±0.280) pmol/ml bulundu (p<0.001***). Her iki grupta da CPB sonrası ortalama plazma GMP seviyesi artarken, nitrat grubunda bu artış daha belirgindi (p<0.01). CPB bazal NO salınımına ve NO - cGMP yolu üzerine arttırıcı etki yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kardiospulmoner by-pass, nitrik oksit, nitrovazodilatör, siklik guanilat-monofosfat.

Effect of Nitrovasodilators on Nitric oxide-cyclic GMP Pathway during Cardiopulmonary Bypass

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bülent TÜNERİR, Yavuz BEŞOĞUL, Turan YAVUZ, Abdelmajeed ALEqaidat, Recep ARSLAN, Behçet SEVİN, Tuğrul KURAL. Effect of Nitrovasodilators on Nitric oxide-cyclic GMP Pathway during Cardiopulmonary Bypass. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(9): 534-537
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale