Yüksek serum ürik asit düzeyleri ile safen ven grefti hastalığı arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 14-18

Yüksek serum ürik asit düzeyleri ile safen ven grefti hastalığı arasındaki ilişki

Yusuf Tavil1, Nihat Şen1, Fatma Hızal1, Sadık Kadri Açıkgöz1, İrfan Taşoğlu2, Salih Topal1, Mehmet Rıdvan Yalçın1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Serum ürik asit (SÜA) yüksekliğinin koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler ölümle ilişkisi birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada, koroner arter baypas ameliyatı geçiren hastalarda, uzun dönem safen ven grefti (SVG) açıklığının SÜA düzeyleri ile ilişkisi araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, en az bir adet SVG kullanılarak yapılan koroner arter baypas cerrahisinden ortalama 5.6 yıl sonra elektif koroner anjiyografi ile değerlendirilen 192 hasta (152 erkek, 40 kadın) alındı. Hastalar SVG açıklığının derecesine göre iki grupta değerlendirildi; ven greftinde %50 veya daha fazla darlık olması hemodinamik olarak önemli kabul edildi. Serum ürik asit düzeyleri enzimatik kolorimetrik yöntemle belirlendi.

BULGULAR
Safen ven greftleri 90 hastada (71 erkek, 19 kadın; ort. yaş 62±8) açık bulunurken, 102 hastada (81 erkek, 21 kadın; ort. yaş 62±10) darlık saptandı. Cerrahi ile anjiyografi arasındaki süre darlık saptanan grupta anlamlı derecede uzun bulundu (p<0.001). Greftin açık olduğu grupla karşılaştırıldığında, ortalama SÜA düzeyi darlık grubunda anlamlı derecede yüksek idi (4.9±1.2 mg/dl ve 5.8±1.4 mg/dl; p=0.02). Serum ürik asit düzeyleri, tek veya birden çok greftte darlık gelişen hastalar arasında anlamlı farklılık göstermedi (p=0.224). Çoklu regresyon analizinde, SVG hastalığının bağımsız belirleyicilerinin SÜA düzeyi (p<0.001), diyabetes mellitus (p=0.028) ve sigara içme (p=0.039) olduğu görüldü.

SONUÇ
Bulgularımız, koroner arter baypas ameliyatı geçiren hastalarda artmış SÜA düzeyi ile SVG hastalığı arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Bu durum hiperürisemi için erken tarama ve antiürisemik tedavi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, koroner arter baypas, greft tıkanıklığı, vasküler; hiperürisemi; safen ven, transplantasyon; ürik asit/kan.

Relationship between elevated levels of serum uric acid and saphenous vein graft disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yusuf Tavil, Nihat Şen, Fatma Hızal, Sadık Kadri Açıkgöz, İrfan Taşoğlu, Salih Topal, Mehmet Rıdvan Yalçın. Relationship between elevated levels of serum uric acid and saphenous vein graft disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 14-18

Sorumlu Yazar: Yusuf Tavil, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale