Bir sütçocuğunda aortopulmoner defekt ve kesintili aort arkusunun tek seansta düzeltilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 225-228

Bir sütçocuğunda aortopulmoner defekt ve kesintili aort arkusunun tek seansta düzeltilmesi

Gülhis Batmaz1, Halil Türkoğlu2, Ahmet Şaşmazel3, Vedat Bayer2, Aydın Aytaç2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
3Anadolu Sağlık Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, Kocaeli

Aortopulmoner pencere (APP) nadir bir doğuştan kalp anomalisidir; tek başına olabileceği gibi kesintili aort arkusu (KAA) ile birlikte de bulunabilir. Koarktasyon şüphesiyle merkezimize sevk edilen bir aylık kız bebekte sol sternum kenarında 1/6 sistolik üfürüm vardı ve femoral nabızlar palpe edilemiyordu. Her iki kolda arter basıncı 120 mmHg iken bacaklarda 65 mmHg ölçüldü. Ekokardiyografik incelemede, subkostal aort uzun eksen kesitinde ana pulmoner arter ile çıkan aort arasında 13 mm çapında defekt görüldü; inen aort içerisinde sol subklavyen arter distalinde koarktasyon akımı tipinde 67 mmHg gradiyent ölçüldü. Tedaviye dirençli akciğer enfeksiyonları nedeniyle ancak bebek üç aylıkken yapılan ameliyat sırasında proksimal tip APP ve tip A KAA görüldü. Hasta soğutulup total sirkülatuar arrest sağlandıktan sonra, aynı seansta, aortta direkt anastomoz ve APP için aort tarafından Gore-Tex yama ile kapatma uygulandı. Ameliyat sonrası erken dönemde tedaviye dirençli akciğer enfeksiyonları görüldü ve yapılan ekokardiyografide pulmoner hipertansiyonun sürdüğü belirlendi. Ancak, üçüncü ayda yapılan son kontrolde pulmoner hipertansiyon gerilemişti ve bebeğin durumu iyiydi. Bildiğimiz kadarıyla, sunulan olgu, ülkemizde APP ve KAA nedeniyle tek aşamalı tam düzeltme ameliyatı geçiren ve düzelen ilk bebektir.

Anahtar Kelimeler: Aort, torasik/anormallik/cerrahi; aortopulmoner septal defekt/cerrahi; kardiyopulmoner baypas; ekokardiyografi; kalp defekti, doğuştan/tanı; bebek

One-stage repair of aortopulmonary septal defect and interrupted aortic arch in an infant

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülhis Batmaz, Halil Türkoğlu, Ahmet Şaşmazel, Vedat Bayer, Aydın Aytaç. One-stage repair of aortopulmonary septal defect and interrupted aortic arch in an infant. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005; 33(4): 225-228
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale