Perkütan Balon Pulmoner Valvüloplastide Erken ve Geç Dönem Elektrokardiyografik Değişiklikler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 205-208

Perkütan Balon Pulmoner Valvüloplastide Erken ve Geç Dönem Elektrokardiyografik Değişiklikler

Sengül ÇEHRELİ1, Can ÖZER1, Siber GÖKSEL1, Yalçın SÖZÜTEK1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Bu çalışmada Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nde yapılan 32 perkütan balon pulmoner valvüloplasti olgusunda işlem sırasında, ayrıca erken ve geç dönem sonrasında oluşan elektrokardiyografik değişiklikler değerlendirildi. İşlem sırasında 2 olguda (% 6) sinüzal bradikardi, 13 olguda (% 40) ventriküler ve supraventriküler ekstrasistoller, 4 olguda (% 12) geçici komplet sağ dal bloğu, 1 olguda (% 3) nodal taşikardi gözlendi. İşlem sonrasında 1 olguda (% 3) 2. derecede AV blok ve ardından hızlanmış idiyonodl ritm geçici olarak gelişti. İşlem öncesi 404±39 msn olan QTc süresinin valvüloplasti sonrası uzayarak 24 saatte en yüksekdeğerlere (449±34 msn, p<0.01) ulaştığını ve giderek azalıp 1 ay sonraki kontrollerde (410±20 msn, p>0.05) yaklaşık başlangıç değerlerine döndüğünü gözledik. Başlangıçta tüm olguların ortalama QRS aksı 118±30 dereceydi ve 24 olguda (% 75) sağ ventrikül hipertrofisi vardı. 6-24 ay sonraki kontrollerde (25 olgu) QRS aksı 121±29 dereceden 105±30 dereeye düştü (p<0.05). Bu 25 olgunun başlangıçta 19'unda sağ ventrikül hipertrofisi örneği vardı. Bu örnek, hastaların 4'ünde kayboldu, 10'unda geriledi, 5'inde hiç değişmedi. Sonuç olarak işlem sırasında ve sonrasında tehlikeli ya da kalıcı bir ritm ve iletim bozukluğu gözlememiş olmamıza karşın, balon kateterlerin şişirilme sırasında iletim sistemi üzerinde travmatik etkilerinin olabildiğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Perkütan balon pulmoner valvüloplasti, elektrokardiyografi

Electrocardiographic Changes in the Early and Late Periods After Percutaneous Balloon Pulmonary Valvuloplasty

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sengül ÇEHRELİ, Can ÖZER, Siber GÖKSEL, Yalçın SÖZÜTEK. Electrocardiographic Changes in the Early and Late Periods After Percutaneous Balloon Pulmonary Valvuloplasty. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 205-208
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale