Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül fonksiyonları: Doku Doppler çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 360-365

Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül fonksiyonları: Doku Doppler çalışması

Serdar Sevimli, Eyüp Büyükkaya, Fuat Gündoğdu, Şakir Arslan, Enbiya Aksakal, Yekta Gürlertop, Sebahattin Ateşal
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ
Bu çalışmada, koroner yavaş akım fenomeni olan hastalarda sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya, anjiyografik olarak koroner yavaş akım tanısı konan ve epikardiyal koroner arterleri normal bulunan 22 hasta (12 erkek, 10 kadın; ort. yaş 48±12) alındı. Anjiyografik olarak koroner arterleri normal bulunan 22 hastadan (14 erkek, 8 kadın; ort. yaş 47±11) kontrol grubu oluşturuldu. Her iki grupta, anjiyografiden hemen önce, konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi ile sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları değerlendirildi. Koroner yavaş akım tanısı TIMI kare sayısı yöntemiyle kondu. Sol ön inen, sirkumfleks ve sağ koroner arterler için TIMI kare sayıları hesaplandı.

BULGULAR
Koroner yavaş akım olan grupta sol ön inen arter için düzeltilmiş TIMI kare sayısı, sirkumfleks ve sağ koroner arterler için TIMI kare sayıları ve ortalama TIMI kare sayısı anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). İki grup arasında ejeksiyon fraksiyonu ve mitral annular pik sistolik hız açısından farklılık yoktu. Konvansiyonel ekokardiyografide, koroner yavaş akım grubunda erken diyastolik doluş maksimum hızı (E), erken ve geç diyastolik doluş maksimum hızlarının oranı (E/A) anlamlı derecede düşük, izovolümetrik gevşeme zamanı (IVRT) anlamlı derecede uzun bulundu (sırasıyla p<0.01, p<0.001 ve p=0.001). Atriyal diyastolik doluş maksimum hızı (A) ve erken diyastolik doluş deselerasyon zamanı (DT) açısından farklılık yoktu. Doku Doppler parametreleri açısından, koroner yavaş akım grubunda Em ve Em/Am anlamlı derecede düşük (p<0.001); IVRTm (p=0.001) ve DTm (p=0.02) yüksek bulundu. TIMI kare sayıları E, E/A, Em ve Em/Am ile negatif; DT, IVRT, DTm, IVRTm ve E/Em ile pozitif ilişki gösterdi.

SONUÇ
Koroner yavaş akım fenomeninde sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları bozulmaktadır; bu hastaların bu açıdan yakından izlenmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Kan akım hızı, koroner akım; ekokardiyografi, Doppler/yöntem; miyokard iskemisi; ventrikül fonksiyonu, sol

Left ventricular function in patients with coronary slow flow: a tissue Doppler study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Sevimli, Eyüp Büyükkaya, Fuat Gündoğdu, Şakir Arslan, Enbiya Aksakal, Yekta Gürlertop, Sebahattin Ateşal. Left ventricular function in patients with coronary slow flow: a tissue Doppler study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 360-365

Sorumlu Yazar: Serdar Sevimli, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale