Mitral Stenozlu Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvotomi Öncesinde ve Sonrasında Sol Atriyal Apendiks Akımlarının İncelenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(9): 552-557

Mitral Stenozlu Hastalarda Perkütan Mitral Balon Valvotomi Öncesinde ve Sonrasında Sol Atriyal Apendiks Akımlarının İncelenmesi

Ayşen HELVACI1, Mehmet MERİÇ1, Nevres KOYLAN1, Faruk ERZENGİN1, Taner GÖREN1, Sabahattin UMMAN1, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK1, Güngör ERTEM1
İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışmamızda sağlıklı şahıslarla mitral darlığı olan hastaların apendiks fonksiyonlarını incelemek, mitral darlığının perkütan mitral balon valvotomi (PBMV) ile tedavisinden sonra, apendiks fonksiyonlarında erken ve geç dönemde meydana gelen değişiklikleri karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışmaya kontrol grubu olarak 6'sı kadın, 4'ü erkek, toplam 10 normal şahıs, 18'i kadın, 2'si erkek, toplam 20 mitral darlığı olan hasta alınmıştır. Kontrol grubu ve hastaların klinik, transtorasik ekokardiyografi (TTE) ve transözofajiyal ekokardiyografi (TEE) bulguları, mitral darlığı olan hastaların ise ayrıca kateterizasyon bulguları kaydedilmiştir. Daha sonra mitral darlığı olan 10 hastaya Inoue tekniği ile PMBV yapılmıştır. İşlemden önce, hemen sonra elde edilen tüm parametreler ve işlemden bir ay sonraki TTE ve TEE bulguları kaydedilmiştir. Bulunan tüm değerler istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Kontrol grubu ile mitral darlığı olan hastaların sol atriyal apendiks diyastolik ve sistolik alanları (sırasıyla DLAA, SLAA), ve apendiksin öne, geriye akımlarının hızları (sırasıyla FFV, BFV) karşılaştırıldığında aralarında anlamlı ölçüde fark bulunmuştur (sırasıyla p<0.0001, p<0.0001, p<0.0001, p<0.0001). PMBV yapılan hastaların işlemden hemen sonra TTE ile LA çaplarının, E ve A dalgaları, ortalama ve zirve gradiyentlerinin işlem öncesine oranla anlamlı ölçüde azaldığı (sırasıyla p<0.001, p<0.008, p<0.0001), EF eğimi ve mitral kapak alanlarının (p=0.0031, p<0.0001) ise anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. PMBV'den hemen sonra alınan TEE ölçümleri sonucunda işlem öncesine oranla DLAA'da ve SLAA'da azalma, apendiks ejeksiyon fraksiyonlarında ve apendiks öne ve geriye akım hızlarında ise ileri derecede artma olduğu gözlenmiştir (sırasıyla p<0.0001, p<0.0001, p<0.0001, p<0,0001, p<0,0001). PMBV'den hemen sonra TTE ve TEE ile elde edilen bulgular, bir ay sonraki bulgularla karşılaştırıldığında sol atriyum çapının küçüldüğü (p=0.003), sol ventrikül diyastol sonu çapının arttığı (p=0.001) A ve E dalga boylarının anlamlı olarak küçüldüğü sırasıyla (p=0.0007, p=0.016), mitral kapak alanı ve gradiyentlerdeki değişikliğin ise anlamsız olduğu izlenmiştir. Diyastolik ve sistolik apendiks alanlarının işlemden bir ay sonra azaldığı (p=0.004, p=0.001), apendiks ejeksiyon fraksiyonu, sol atriyal apendiks öne ve geriye akım hızlarının ise arttığı gözlenmiştir (p=0.001, p=0.003, p<0.0001). Sonuç olarak, mitral darlığı olan hastalarda, normallere oranla sol atriyal apendiks diyastolik ve sistolik alanlarının azaldığı, apendiks ejeksiyon fraksiyonu, apendiks öne ve geriye akım hızlarının azaldığı, ancak PMBV sonrası hemodinamik parametrelerin ve apendiks fonksiyonlarının hemen düzelmeye başladığı ve bu düzelmenin işlemden bir ay sonra artarak devam ettiği gözlenmiştir ve PMBV işleminin tromboemboli riskinin önemli ölçüde azalmasını sağlayacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sol atriyal apendiks akımları . sol atriyal apendiks fonksiyonlan, mitral balon valvotomi.

Assessment of Left Atrial Appendage Flows Before and After Percutaneous mitral Balloon Valvotomy in Patients With Mitral Stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ayşen HELVACI, Mehmet MERİÇ, Nevres KOYLAN, Faruk ERZENGİN, Taner GÖREN, Sabahattin UMMAN, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM. Assessment of Left Atrial Appendage Flows Before and After Percutaneous mitral Balloon Valvotomy in Patients With Mitral Stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(9): 552-557
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale