Takıldıktan 20 yıl sonra meydana gelen, kalp pili tellerindeki enfeksiyonun ve triküspid kapak endokarditinin iki aşamalı cerrahi tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 373-377

Takıldıktan 20 yıl sonra meydana gelen, kalp pili tellerindeki enfeksiyonun ve triküspid kapak endokarditinin iki aşamalı cerrahi tedavisi

Koray Ak, Ali Civelek, Selim İsbir, Sinan Arsan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dali İstanbul Turkiye

İnfektif endokardit, kalıcı transvenöz kalp pili olan hastalarda görülen nadir fakat ciddi bir komplikasyondur. Altmış dört yaşında bir erkek hasta merkezimize nedeni bilinmeyen ateş nedeniyle gönderildi. Tekrarlayan antibiyotik tedavilerine rağmen hastanın ateşi bir yıldır geçmemişti; herhangi bir infeksiyon odağı bulunamamıştı ve kan kültürleri negatif idi. Hastaya 20 yıl önce kalıcı transvenöz kalp pili takılmış, sonrasında da lead bağlantısızlığı nedeniyle iki kez girişimde bulunulmuş ve sonuçta perkütan çıkarma işlemleri başarısız olunca tüm leadler ve teller yerinde bırakılmıştı. Yatırıldığında hasta sinus ritmindeydi ve tüm leadler fonksiyon dışıydı. Ateşi 38.5 °C’nin üzerindeydi. Transtorasik ekokardiyografi bulguları, hafif-orta derecede triküspid yetersizlik dışında normaldi. Transözafajiyal ekokardiyografide kalp pili leadlerine yapışmış, 19x13 mm boyutlarında bir vejetasyon ve anterior ve septal yaprakçıklarda çok sayıda küçük vejetasyon görüldü. Ayrıca, orta derecede triküspid yetersizliği vardı. Kardiyopulmoner baypas ve aortik kros-klemp altında infekte kalp pili leadleri çıkartıldı ve yaygın olarak infekte olan triküspid kapak anterior ve septal yaprakçıkları için valvulektomi uygulandı. Kalp pili tellerinden ve yaprakçıklardan elde edilen kültürlerde metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis üredi. On günlük spesifik antibiyotik tedavisi sonrasında hastanın triküspid kapağı değiştirildi. On yedi aylık takip sırasında hastada herhangi bir kardiyak olay ya da ateş görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, transözofajiyal, endokardit, bakteriyel/cerrahi; ekipman kontaminasyonu; kalp pili/yan etki; stafilokok infeksiyonu

Two-stage surgical treatment of infected pacemaker leads and tricuspid valve endocarditis occurring 20 years after implantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Koray Ak, Ali Civelek, Selim İsbir, Sinan Arsan. Two-stage surgical treatment of infected pacemaker leads and tricuspid valve endocarditis occurring 20 years after implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 373-377

Sorumlu Yazar: Koray Ak, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale