ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Akut miyokart enfarktüslü hastalarda yüksek doz atorvastatin ile yüksek doz rosuvastatinin oksidatif stres üzerine etkilerinin karşılaştırılması: Bir pilot çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 235-243 | DOI: 10.5543/tkda.2017.22792

Akut miyokart enfarktüslü hastalarda yüksek doz atorvastatin ile yüksek doz rosuvastatinin oksidatif stres üzerine etkilerinin karşılaştırılması: Bir pilot çalışma

Celal Kilit1, Fatma Emel Koçak2, Türkan Paşalı Kilit3
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kütahya
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kütahya

AMAÇ
Akut miyokart enfarktüslü (AME) hastalarda oksidatif stres artmıştır. Statinler oksidatif stresi, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol düşürücü etkilerinden bağımsız olarak azaltırlar. Bu çalışmanın amacı, AME’li hastalarda atorvastatin ve rosuvastatinin oksidatif durumu üzerine olan etkilerini, serum paraoksonaz, serum arilesteraz, toplam oksidan durum ve oksidatif stres indeksini araştırarak karşılaştırmaktır.

YÖNTEMLER
Yetmiş AME’li hasta iki gruba randomize edildi. Çalışmayı tamamlayan 32-86 yaş arası 55 hastanın (19 kadın, 36 erkek) verileri analiz edildi. Hastalar dört hafta boyunca 80 mg atorvastatin veya 40 mg rosuvastatin ile tedavi edildi. Lipit parametreleri ve oksidatif durum parametreleri başvuruda ve dört haftalık statin tedavisi sonrasında ölçüldü.

BULGULAR
Dört haftalık tedavi sonrasında atorvastatin ve rosuvastatin, toplam antioksidan durumda, oksidatif stres indeksinde, toplam kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeylerinde anlamlı azalma ile ilişkili bulundu. Serum paraoksonaz düzeyleri her iki grupta da anlamlı olarak artarken yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyi, atorvastatin grubunda anlamlı olarak azaldı. Oksidatif stres parametrelerindeki değişim bakımından atorvastatin ve rosuvastatin arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

SONUÇ
Akut miyokart enfarktüslü hastalarda oksidatif durum üzerine atorvastatin ve rosuvastatinin benzer etkileri vardır. Rosuvastatin yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeyini atorvastatine göre daha olumlu etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, arilesteraz, oksidatif stress, paraoksanaz, statin.

Comparison of the effects of high-dose atorvastatin and high-dose rosuvastatin on oxidative stress in patients with acute myocardial infarction: A pilot study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Celal Kilit, Fatma Emel Koçak, Türkan Paşalı Kilit. Comparison of the effects of high-dose atorvastatin and high-dose rosuvastatin on oxidative stress in patients with acute myocardial infarction: A pilot study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 235-243

Sorumlu Yazar: Celal Kilit, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi