Kadınlarda koroner invaziv girişimler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(1): 50-56

Kadınlarda koroner invaziv girişimler

Sema Güneri, Ebru Özpelit
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Kardiyovasküler hastalıklar, tüm dünyada kadınlardaki en sık ölüm nedenidir. Buna rağmen koroner arter hastalığı daha çok bir erkek hastalığı olarak algılanmakta ve kadınlardaki önemi yeterince vurgulanmamaktadır. Bir çok araştırma göstermiştir ki kadın kalp hastalarına erkeklere oranla daha az koroner anjiyografi, perkütan koroner girişim ve koroner baypas yapılmaktadır. Kadın hastaların tanı sırasında daha yaşlı olması, daha yaygın ve ileri evre ateroskleroza sahip olması ve koroner damar çaplarının daha küçük olması gibi nedenlerle kadın hastaların önemli bir kısmı revaskülarizasyon işlemlerine uygun bulunmamaktadır. Yine bu nedenlerle kadınlarda işlem sonrası komplikasyon oranları daha fazla olmaktadır. Son yıllara kadar koroner arter hastalığı tanı ve tedavisindeki cinsiyet özgül farklılıklara ilişkin literatürde yeterince veri bulunmamaktaydı. Büyük invaziv çalışmalarda kadın hastaların çoğu yaşlı olmaları ve koroner çaplarının küçük olmaları nedeniyle çalışma dışı kalmaktaydı. Ancak son yıllarda koroner arter hastalığı tanı ve tedavisindeki cinsiyet özgül farklılıklara ilişkin farkındalığın giderek artmasıyla daha çok kadın hasta çalışmalara alınmakta ve daha çok cinsiyet özgül analizler yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kadın, cinsiyet, koroner invaziv girişimler, koroner anjiyografi, perkütan koroner girişim, koroner baypas ameliyatı

Coronary invasive procedures in women

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sema Güneri, Ebru Özpelit. Coronary invasive procedures in women. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(1): 50-56

Sorumlu Yazar: Sema Güneri, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale