Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniğinin İskemik Kalp Hastalığı Tanısı ve Güncel Klinik Uygulamadaki Yeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 516-525

Manyetik Rezonans Görüntüleme Tekniğinin İskemik Kalp Hastalığı Tanısı ve Güncel Klinik Uygulamadaki Yeri

Barış Diren1, Ümit Belet1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Miyokardiyal canlılığın değerlendirilmesinde perfüzyon sintigrafisi (SPECT), pozitron emisyon tomografisi (PET) ve ekokardiyografi (Dobutamin ekokardiyografi) gibi pek çok görüntüleme yönteminden rutin klinik uygulamada yararlanılmaktadır. Yine aynı tetkik yöntemleri kronik miyokard infarktüsünün değerlendirilmesinde tedavi protokolleri açısından önem taşıyan, incelmiş akinetik ventrikül duvarının gösterilmesi yanında kronik transmural skar dokusu ile infarkt alanındaki rezidü canlı miyokardın aranması ve varsa tanımlanması amacıyla da kullanılmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme ise kardiyak patolojilerin değerlendirilmesinde sürekli artan kullanımı ile günümüzde teknolojik olarak kat ettiği gelişmelere paralel olarak, canlı miyokardiyumu göstermek ve onu miyokard nekrozu ve skar dokusundan ayırt etmek için kullanılmaya başlanmıştır. MRG’nin bu amaçla kullanımı tek ve non-invaziv bir tetkik yöntemi ile bir organın farklı patolojilerinin somut verilerle değerlendirilebilmesi şansını vermesi açısından önemlidir. Bu derlemede MRG tetkik yönteminin miyokardiyal iskemi tanısındaki ve miyokardiyal canlılığın değerlendirilmesindeki yeri ile güncel klinik uygulamaları son literatür bilgileri ışığında irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak MR, koroner MR anjiografi, manyetik rezonans görüntüleme,miyokardiyal canlılık, miyokard iskemisi, miyokardiyal viabilite, sine-kardiyak MR

Magnetic Resonance Imaging Technique in Evaluation of Myocardial Ischemia and Role in Routine Clinical Practice

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Barış Diren, Ümit Belet. Magnetic Resonance Imaging Technique in Evaluation of Myocardial Ischemia and Role in Routine Clinical Practice. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(9): 516-525
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale