Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüşlerde Ameliyat Sonrası Erken ve Geç Dönem Sonuçlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 366-370

Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüşlerde Ameliyat Sonrası Erken ve Geç Dönem Sonuçlar

Barbaros KINOĞLU1, Tayyar SARIOĞLU1, Halil TÜRKOĞLU1, M. Salih BİLAL1, Mustafa GÜDEN1, Ayşe SARIOĞLU1, Levent SALTIK1, Rüstem OLGA1, Aydın AYTAÇ1
istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı - istanbul

Ağustos 1976 - Ekim 1995 tarihleri arasında Hacettepe Tıp Fakültesi ile İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü'nde total anormal pulmoner venöz dönüş tanısı ile ameliyat edilen 37 hasta incelendi. Yaşları 9 gün ile 20 yıl arasında (ortalama 33,4 ay) değişen hastaların 22'si (% 59.5) 1 yaşından küçük idi. Anormal pulmoner venöz dönüş; hastaların 22'si (% 59,5) 1 yaşından küçük idi. Anormal pulmoner venöz dönüş; hastaların 16'sında suprakardiyak, 15'inde kardiyak, 3'ünde infrakardiyak ve 3'ünde mikst tipte idi. Preoperatif 16 hastada pulmoner hipertansiyon, 14 hastada ise pulmoner konjestiyon bulguları mevcuttu. İkisi kompleks olmak üzere 9 hastada ilave kardiyak patoloji belirlendi. Ciddi kalp yetersizliği ve pulmoner konjestiyon nedeniyle genel durumu ileri derecede bozuk olan yenidoğan yaş grubundaki 5 hasta entübe edilerek acil olarak ameliyata alındı. Yenidoğan ve infantlar ile infrakardiyak tipte pulmoner venöz dönüş anomalisi bulunan tüm hastalarda derin hipotermi ve total sirkülatuar arrest kullanıldı. Daha büyük çocuklarda ise kısa süreli düşük akımlı bypass uygulandı. Suprakardiyak tip olguların 7'sinde ortak pulmoner venöz odacığın sol atriyuma anastomozu transatriyal yoldan yapıldı. Diğer olgularda posterior yaklaşım tercih edildi. Postoperatif erken dönemde 3 hasta (% 8,1), geç dönemde ise 2 hasta (% 5,9) kaybedildi. Bir hastada postoperatif 2. yılda anastomoz hattında restenoz belirlendi (% 2,9). Diğer hastaların % 93,7'si 2 ay ile 231 ay arasında (ortalama 5 yıl) takip edildi. Bu hastalar asemptomatik olup gelişmeleri normal sınırlarda seyretti. Sonuçta, postoperatif morbidite ve mortaliteyi belirleyen başlıca faktörlerin persistan pulmoner hipertansiyon ve pulmoner venöz obstrüksiyon olduğu, ayrıca ilave intrakardiyak patolojilerin ve preoperatif entübasyon gerektiren hastaların da yüksek risk taşıdığı dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalığı, total anormal pulmoner venöz dönüş

The Early and Late Results of Postoperative Period in Total Anomalous Pulmonary Venous Return

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Halil TÜRKOĞLU, M. Salih BİLAL, Mustafa GÜDEN, Ayşe SARIOĞLU, Levent SALTIK, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ. The Early and Late Results of Postoperative Period in Total Anomalous Pulmonary Venous Return. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 366-370
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale