Metoprolol ve Diltiazemin Mitral Darlıklı Olgularda p Dalga Dispersiyonuna Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(3): 131-135

Metoprolol ve Diltiazemin Mitral Darlıklı Olgularda p Dalga Dispersiyonuna Etkisi

Recep Demirbağ1, Niyazi Güler2, Beyhan Eryonucu2, Ayhan Sinci2, Ahmet Güneş2
1Van Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Atriyum büyümesi ve kalp debisinin azalmasına bağli artmış sempatik aktivite sonucu mitral darlığında P dispersiyonu ( P dis) artmaktadır. P dis artnıası ile atriyal fibrilasyon gelişimi arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada ise mitral darliklı olgularda P di s. maksimum P dalga süresi ( P max) ve minimum P dalga süresi ( P min) üzerine metoprolol ve dilliazemin etkisi araşrmldı .
METOD
Mitral darlik/ı 84 olgu me toprolol grubu 44 hasta ( 36 'sı kadı11. yaş ortalaması 38±1 2 yıl) ve diltiazem grubu 40 hasta (35 kadın. yaş ortalaması 40±9 yıl) olarak iki gruba randamize edildi. Tedavi öncesi ve sonras ı tramtorasik ekokardiyorafik inceleme ile sol atriyum boyutu. sol ventrikiil çap/an. mitral kapağa ait zirve ve ortalama gradiyentler. mitral kapak alam ve sol ventrikül ejeksiyonjraksiyonlan hesaplandı. Elektrokardiyografilerde tedavi öncesi ve sonrasında P dalga süreleri büyüteç yardumyla ölçüldü.
BULGULAR
Her iki grubun başlangıç ekokardiyografik değerleri ile P 1 max, P min ve P d is değerleri arasında anlamli fark yoktu (p>0.05) . Bir ay/tk metoprolol tedavisi ile P max. P min ve P dis ile transmitral ortalama gradiyenfle (TMOG) belirgin azalma gö:;.lendi (p0.05). iki grup karşilaştmldığmda ise metoprolol gmbunda P max ve P dis ile TMOG de anlamlı derecede azalma saptandı (pSONUÇ
.Mitral darlıklı olgularda P max ve P dis değerlerinde her iki grupta da azalma görülmesine rağmen , metoprolol grubunda bu azalmanın daha belirgin olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: P dalga dispersiyonu.mitral darlığı metoprolol. Diltiazem

Effects of Metoprolo and Diltiazem on P Wave Dispersion in Patients with Mitral Stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Recep Demirbağ, Niyazi Güler, Beyhan Eryonucu, Ayhan Sinci, Ahmet Güneş. Effects of Metoprolo and Diltiazem on P Wave Dispersion in Patients with Mitral Stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(3): 131-135
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale