Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği`nin deneyimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 580-590

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği`nin deneyimi

Meral Kayıkçıoğlu, Hakan Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Artmış pulmoner vasküler direnç nedeniyle sağ kalp yetersizliğine yol açan ilerleyici bir hastalık olan pulmoner arteryel hipertansiyonda mortalite yüksektir. Son yıllarda geliştirilen ilaçlar ve erken tanı sayesinde bu hastalarda hayatta kalım süresinde belirgin uzama elde edilmiştir. Bu derlemede, pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisine güncel yaklaşım, kendi deneyimimiz de paylaşılarak aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, pulmoner/ilaç tedavisi, pulmoner arter

Current approach to the treatment of pulmonary arterial hypertension and our experience in the Cardiology Department of Medicine Faculty of Ege University

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral Kayıkçıoğlu, Hakan Kültürsay. Current approach to the treatment of pulmonary arterial hypertension and our experience in the Cardiology Department of Medicine Faculty of Ege University. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 580-590

Sorumlu Yazar: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale