ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Birincil ön duvar ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda V4-V6 derivasyonlardaki parçalanmış QRS ile sol ventrikül apeksi trombüsü arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 219-226 | DOI: 10.5543/tkda.2017.03753

Birincil ön duvar ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda V4-V6 derivasyonlardaki parçalanmış QRS ile sol ventrikül apeksi trombüsü arasındaki ilişki

Erkan Baysal1, Cengiz Burak2, Barış Yaylak1, Bernas Altıntaş1, Önder Öztürk1, Hacı Çiftçi1, Rojhat Altındağ1, Serdar Söner1
1Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Midyat Devlet Hastanesi

AMAÇ
Bu çalışmada, ilk akut ön duvar miyokart enfarktüsü ile başvuran hastalarda sol ventrikül apeksi trombüsü (LVAT) ile V4-V6 derivasyonlarında parçalanmış QRS (fQRS) varlığı arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

YÖNTEMLER
İlk kez ön duvar miyokart enfarktüsü geçiren ve primer perkütan koroner girişim uygulanan ardışık 148 hasta (ortalama yaş: 60.1±10.1, erkek: %75.6) çalışmaya dahil edildi. Çalışma popülasyonu LVAT olup olmamasına göre iki gruba ayrıldı. FQRS, ek bir R dalgası veya R dalgası veya S dalgasının çentiklenmesi veya 12 derivasyonlu EKG üzerinde büyük koroner arter bölgesine karşılık gelen iki bitişik derivasyonda birden fazla R bulunması gibi çeşitli RSR paternlerinin varlığı olarak tanımlandı. Dal bloğuna sahip hastalar çalışma dışı bırakıldı.

BULGULAR
Hastaların 32’sinde (%21.6) LVAT vardı. Sol ventrikül apeksi trombüsü olan hastalar LVAT’siz hastalarla karşılaştırıldığında daha yüksek fQRS prevalansı (%53.1 ve %22.4, p<0.001) ve daha düşük başarılı perkütan koroner girişim (%75 ve %94, p=0.002) oranları ile karşılaşıldı. Sol ventrikül apeksi trombüsü grubunda daha fazla hastada sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <%30 (%87.5, %65.5, p=0.010) bulundu. Gruplar diğer temel özelliklere göre benzerdi (hepsi için p>0.05). Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde fQRS’nin varlığı LVAT’nin bağımsız bir öngördürücüsü olmuştur (odds oranı 2.795, %95 güven aralığı 1.058–7.396).

SONUÇ
Bu çalışma ilk kez geçirilen ön duvar ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda V4-V6 derivasyonlarında izlenen fQRS’in LVAT ile bağımsız ilişkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Parçalanmış QRS kompleksi, sol ventrikül apikal trombüs; miyokart enfarktüsü.

Relationship between fragmented QRS complexes in leads V4-V6 and left ventricular apical thrombus formation in patients presenting with first acute anterior myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erkan Baysal, Cengiz Burak, Barış Yaylak, Bernas Altıntaş, Önder Öztürk, Hacı Çiftçi, Rojhat Altındağ, Serdar Söner. Relationship between fragmented QRS complexes in leads V4-V6 and left ventricular apical thrombus formation in patients presenting with first acute anterior myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(3): 219-226

Sorumlu Yazar: Erkan Baysal, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi