Koroner arter hastalığının değerlendirilmesi için çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile incelenen hastalarda koroner arter anomalilerinin sıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 341-348

Koroner arter hastalığının değerlendirilmesi için çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile incelenen hastalarda koroner arter anomalilerinin sıklığı

Hikmet Yorgun1, Tuncay Hazırolan2, Ergün Barış Kaya1, Kadri Murat Gürses1, Banu Evranos1, Uğur Canpolat1, Muşturay Karçaaltıncaba2, Ahmet Hakan Ateş1, Kudret Aytemir1, Lale Tokgözoğlu1, Giray Kabakçı1, Ali Oto1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Koroner arter anomalileri, çokkesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi (BTA) yöntemi ile çok yüksek doğruluk oranıyla saptanabilmektedir. Bu çalışmada, koroner arter hastalığının değerlendirilmesi amacıyla çokkesitli koroner BTA yapılan hastalarda koroner arter anomalisi sıklığı araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Bu çalışmada, koroner arter hastalığının değerlendirilmesi için çift tüplü 64 kesit koroner BTA ile incelenen 1056 hasta (534 erkek, 522 kadın; ort. yaş 58.8±11.5) geriye dönük olarak değerlendirildi. Koroner anjiyografik görüntüleme, retrospektif gating yöntemi ile 80 ml non-iyonik kontrast ajan kullanılarak gerçekleştirildi. Rekonstrüksiyonlar geriye dönük elektrokardiyografi eşleme tekniği kullanılarak, tüm kardiyak fazlarda 50 msn aralıklarla 0.75 mm kesit kalınlığı ve 0.5 mm rekonstrüksiyon artışı ile yapıldı. Ardından aksiyel kesitlerden maksimum yoğunluk projeksiyon, multiplanar reformat ve hacimsel gösterim (volume rendering) reformat görüntüleri oluşturularak değerlendirilme yapıldı.

BULGULAR
On bir hastada (%1.04) koroner arter anomalisi saptandı. Bu anomaliler üç hastada (%0.3) yüksek çıkışlı sol ana koroner arter, üç hastada (%0.3) sol ana koroner arter yokluğu, iki hastada (%0.2) koroner fistül, iki hastada (%0.2) sağ taraf kökenli sirkumfleks arter ve bir hastada (%0.1) sol ön inen koroner arterin sağ koroner arterden çıkması idi.

SONUÇ
Koroner arter anomalilerinin varlığı ve anormal damarların seyrinin gösterilmesinde çokkesitli koroner BTA güvenilir ve kullanışlı bir yöntemdir ve koroner anomalilerin değerlendirilmesinde ilk seçenek olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner damar anomalisi/tanı/radyografi, bilgisayarlı tomografi/yöntem

The prevalence of coronary artery anomalies in patients undergoing multidetector computed tomography for the evaluation of coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hikmet Yorgun, Tuncay Hazırolan, Ergün Barış Kaya, Kadri Murat Gürses, Banu Evranos, Uğur Canpolat, Muşturay Karçaaltıncaba, Ahmet Hakan Ateş, Kudret Aytemir, Lale Tokgözoğlu, Giray Kabakçı, Ali Oto. The prevalence of coronary artery anomalies in patients undergoing multidetector computed tomography for the evaluation of coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 341-348

Sorumlu Yazar: Hikmet Yorgun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale