ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (8)
Cilt: 45  Sayı: 8 - Aralık 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörün Mesajı
Message From the Editor-in-Chief
Dilek Ural
Sayfalar VII - VIII

EDITÖRYAL YORUM
2.
2017 Avrupa Kardiyoloji Derneği Periferik Arter Hastalığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu’nun getirdiği yenilikler
Updates in 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases
Ramazan Akdemir, Mehmet Bülent Vatan
PMID: 29226887  doi: 10.5543/tkda.2017.78578  Sayfalar 681 - 686
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Biküspid aort kapak, kapak fenotipleri ve komplikasyonlarla ilişkisi
Bicuspid aortic valve, valve phenotypes and relation with complications
M. Serdar Küçükoğlu
PMID: 29226888  doi: 10.5543/tkda.2017.01801  Sayfalar 687 - 689
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Biküspit aort kapak fenotiplerinin ve ilişkili patolojilerin değerlendirilmesi: Bir transözofajiyal ekokardiyografi çalışması
Assessment of bicuspid aortic valve phenotypes and associated pathologies: A transesophageal echocardiographic study
Selcen Yakar Tülüce, Kamil Tülüce, Ersin Çağrı Şimşek, Özgen Şafak, Mehmet Şefa Ökten, Zeynep Yapan Emren, Sadık Volkan Emren, Uğur Kocabaş, Serdar Bayata, Cem Nazlı
PMID: 29226889  doi: 10.5543/tkda.2017.03152  Sayfalar 690 - 701

5.
Primer perkütan koroner girişim ile tedavi edilen ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda stent restenozu ile koroner arter hastalığının yaygınlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Relationship between the extent of coronary artery disease and in-stent restenosis in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention
Erkan Yıldırım, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Barış Buğan, Yalçın Gökoğlan, Suat Görmel, Salim Yaşar, Mustafa Koklu, Atila İyisoy, Cem Barçın
PMID: 29226890  doi: 10.5543/tkda.2017.72921  Sayfalar 702 - 708

6.
Akut pulmoner embolide sağ ventrikül çıkış yolu fraksiyonel kısalması ile pulmoner emboli ciddiyet indeksi arasındaki ilişki
The relationship between right ventricular outflow tract fractional shortening and Pulmonary Embolism Severity Index in acute pulmonary embolism
Ekrem Şahan, Murat Karamanlıoğlu, Suzan Şahan, Murat Gül, Ahmet Korkmaz, Omaç Tüfekçioğlu
PMID: 29226891  doi: 10.5543/tkda.2017.94694  Sayfalar 709 - 714

7.
Profesyonel koşucularda egzersiz sırasında intraventriküler gradient artışı ve dinamik obstrüksiyonun değerlendirilmesi
Evaluation of increase in intraventricular gradient and dynamic obstruction during exercise stress test in competitive runners
Kadir Uğur Mert, Ferhat Radi, Ayda Sadati, Gurbet Özge Mert, Muhammet Dural
PMID: 29226892  doi: 10.5543/tkda.2017.98293  Sayfalar 715 - 722

8.
Koroner arter hastalarında statin uyumunu etkileyen faktörlerin incelenmesi: Tek merkez gözlemsel çalışması
Assessment of factors related to statin non-adherence in patients with established coronary artery disease: A single-center observational study
Tuba Özdemir, İrfan Şahin, İlhan İlker Avcı, Barış Güngör, Eser Durmaz, Sevil Tuğrul, Mert İlker Hayıroğlu, Serdar Kahyaoğlu, Orkhan Karımov, Ertuğrul Okuyan
PMID: 29226893  doi: 10.5543/tkda.2017.89947  Sayfalar 723 - 730

9.
Tanı konmamış veya yeterli tedavi almayan ailevi hiperkolestrolemili hastaların bir üçüncü basamak sağlık merkezi laboratuvar kayıtlarından tespit edilmesi
Identifying undiagnosed or undertreated patients with familial hypercholesterolemia from the laboratory records of a tertiary medical center
Cem Haymana, Hamza Berlik, Yalçın Güneş, Orhan Enes Tunçez, Cihat Aytekin, Zafer Tapıkara, Hüseyin Güzel, Özlem Öztürk, Cem Barçın, Taner Özgürtaş, Ömer Azal, Alper Sönmez
PMID: 29226894  doi: 10.5543/tkda.2017.63846  Sayfalar 731 - 738

OLGU BILDIRISI
10.
Primer perkütan koroner girişimi esnasında gelişen koroner arter delinmesinin geç dönem komplikasyonu: Koroner arteriyovenöz fistül
A late complication of coronary artery perforation during primary percutaneous coronary intervention: Coronary arteriovenous fistula
Kayıhan Karaman, Metin Karayakalı, Arif Arısoy, İlker Akar, Ataç Çelik
PMID: 29226895  doi: 10.5543/tkda.2017.77823  Sayfalar 739 - 743

11.
Parahis çıkışlı ventriküler erken atımlar ile tetiklenen kardiyomyopatinin başarılı radyofrekans ablasyon sonrası düzelmesi
Recovery of cardiomyopathy induced by ventricular premature beats of paraHisian origin after successful radiofrequency catheter ablation
Gökhan Aksan, Ali Elitok, Mehmet Tezcan, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet
PMID: 29226896  doi: 10.5543/tkda.2017.06049  Sayfalar 744 - 747

12.
Etkisiz endokardiyal defibrilasyonun subkutan yol ile tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of ineffective endocardial defibrillation with subcutaneous array: a case report
Özgür Kaplan, Sabri Demircan
PMID: 29226897  doi: 10.5543/tkda.2017.83737  Sayfalar 748 - 751

13.
Terapötik dozda propafenon kullanmakta olan bir hastada alkol kullanımı sonrası gelişen ciddi kardiyak toksisite
Severe cardiac toxicity following alcohol intake in a patient using therapeutic dose of propafenone
Zübeyde Bayram, Ahmet Güner, Cem Doğan, Fatih Yılmaz, Nihal Özdemir
PMID: 29226898  doi: 10.5543/tkda.2017.84553  Sayfalar 752 - 754

14.
Primer kardiyak lenfoma: Başarılı rezeksiyon ve dekonstrüksiyon
Successful resection and reconstruction of primary cardiac lymphoma
Barçın Özcem, Hatice Soner Kemal, Özlem Balcıoğlu, Hanife Özkayalar, İlhan Sanisoğlu
PMID: 29226899  doi: 10.5543/tkda.2017.65745  Sayfalar 755 - 757

15.
Williams sendromu olan bir hastada arkus aorta ve istmusun yaygın hipoplazisi
Diffuse hypoplasia of the aortic arch and isthmus in a patient with Williams syndrome
İsmihan Selen Onan, Erkut Öztürk, Aylin Demirel Başgöze, Ayşe Çiçek, Burak Onan
PMID: 29226900  doi: 10.5543/tkda.2017.77347  Sayfalar 758 - 762

NASIL YAPALIM?
16.
Transtorasik ekokardiyografi ile hepatik ven akımlarını nasıl değerlendirelim?
How to evaluate hepatic vein flows by transthoracic echocardiography?
Zehra Gölbaşı, Kumral Çağlı
PMID: 29226901  doi: 10.5543/tkda.2017.78070  Sayfalar 763 - 767

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Büyük bir sol atriyal kitle gibi prezente olan hiatal herni
Hiatal hernia presenting like a large left atrial mass
Muhammed Keskin, Mert İlker Hayıroğlu, Taha Keskin, Adnan Kaya, Ömer Kozan
PMID: 29226902  doi: 10.5543/tkda.2017.62361  Sayfa 768
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

18.
Fonksiyonel triküspit stenozuna sekonder bulantı ile başvuran rüptüre olmamış non-koroner sinüs Valsalva anevrizması
Unruptured non-coronary sinus of Valsalva aneurysm presenting with nausea secondary to functional tricuspid stenosis
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ahmet Yavuz Balcı, Servet Altay, Tolga Sinan Güvenç
PMID: 29226903  doi: 10.5543/tkda.2017.06637  Sayfa 769
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

19.
İnterventriküler yerleşimli lipom
Interventricular septal lipoma
Burak Açar, Sefa Ünal, Pelin Aladağ, Ahmet Göktuğ Ertem, Karabekir Ercan
PMID: 29226904  doi: 10.5543/tkda.2017.80195  Sayfa 770
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

20.
Tekrarlayan perikardiyal tamponadın nadir nedeni: Kardiyak anjiyosarkom
Rare cause of recurrent pericardial tamponade: Cardiac angiosarcoma
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Ahmet Kıvrak, Uğur Canpolat, Serdar Aksöyek
PMID: 29226905  doi: 10.5543/tkda.2017.01248  Sayfa 771
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
21.
Electrolyte Imbalances as a predisposing factor for arrhythmias
Electrolyte Imbalances as a predisposing factor for arrhythmias
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ömer Kozan
PMID: 29226906  doi: 10.5543/tkda.2017.88967  Sayfa 772
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Authors’ reply
Authors’ reply
Gündüz Durmuş, Muhsin Kalyoncuoğlu, Mehmet Baran Karataş, Yiğit Çanga, Semi Öztürk, Ender Özal, Yasin Çakıllı, Tuncay Kırış, Barış Güngör, Ahmet Taha Alper, Mehmet Mustafa Can, Osman Bolca
PMID: 29226907  Sayfa 773
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Yeni şok azaltıcı programlama stratejileri: Nerede duruyoruz?
New shock reduction programming strategies: Where do we stand?
Serdar Bozyel, Müjdat Aktaş
PMID: 29226908  doi: 10.5543/tkda.2017.88569  Sayfa 774
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
24.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 775
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi