Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Erişkinlerinde Plazma Lipoprotein ve Apolipoproteinleri: Genel Düzeyler, Risk Faktörleriyle İlişkileri ve Kadınlarda HDL'nin Koroner Riski Belirleyiciliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 72-79

Türk Erişkinlerinde Plazma Lipoprotein ve Apolipoproteinleri: Genel Düzeyler, Risk Faktörleriyle İlişkileri ve Kadınlarda HDL'nin Koroner Riski Belirleyiciliği

Altan ONAT1, Beytullah Yıldırım2, Nevzat Uslu1, Necmettin GÜRBÜZ1, İbrahim KELEŞ1, Ali ÇETİNKAYA1, Hüseyin Aksu1, Ömer UYSAL1, Vedat SANSOY1
1Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü. Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakülteleri ve Kardiyoloji Enstitüsü; S. Ersek Kalp-Damar-Cerrahisi Merkezi, İstanbul
2Türk Kardiyoloji Derneği;İ.Ü. Cerrahpaşa;İstanbul Tıp Fakülteleri, Kardiyoloji Enstitüsü;S. Ersek GKDC Merkezi, İstanbul

TEKHARF çalışmasının orijinal kohortundan 1997198 taramalarında izlenen 1838 erişkin ve aym yıllarda çalışmaya yeni alınan koh01·t olarak 735 kişi olmak üzere, erişkin halkımızı temsil eden toplam 2573 kişilik bir örneklemde plazmacia yüksek dansiteli (HDL-K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K), apolipoprotein Al (apoA1) ve apo B konsantrasyonları tayin edildi. Yirmiyedi yaş ve üzerindeki (ortalama 48 ± 12 yaş) kohortun %96'sında HDL-K Reflotron cihazt ile, üçte ikisinde LDLK Friedewald formülüyle hesaplandi, üçte birinde apoA1 ve apoB değerleri (Behring) imnıunodifüzyon levhaları kullanılarak belirlendi. Total ve HDL-K ölçümlerinin validasyonu bir referans laboratuvarmda yapıldı. Elde edilen bulgular cinsiyet ve yaş grubu katmanlaması yapılarak değerlendirildi. Popülasyon örnek/eminde genel ortalama değerler HDLK için erkeklerde 37 ± 12, kadınlarda 45 ± 13 nıg!dl, LDL-K için sırasiyle 113 ± 30 ve 121 ± 34 mg ldl bulundu. HDL-K değerleri Türk Kalp Çalışmasmda bulunan değerlerden erkekte 1 mg/d!, kadmda 3 mg/d! daha yüksek çıktıysa da, Amerikan popii/asyonundan iki cinsiyette de ortalama %20 oranmda daha düşüktü. HDL-K değerleri kadmlarda plazma trigliserid, beden kitle indeksi ve bel çevresi ile anlamlı birer ters korelasyon sergi/edi; ayrıca mültivariye analizde KKH'nm bağımsız bir belirleyicisi idi (p< 0.04). En düşük HDL-K'lü beştebirde (<34 mgldl) KKH, en yüksek dilime ktyasla, yaş ayarlamasmdan sonra 1.54 kat s ıktı. Ortalama apoAI düzeyleri kadında erkektekinden %15 daha fazla, strasiyle 141 ± 35 ve 122 ± 30 mg/d!, bulundu. ApoB düzeyi de kadmda erkektekinden daha yüksekti (127 ± 54 ve 122 ± 36 mgldl). Her iki cinsiyette apoA/ %10 kadar düşük sayıldı. , apoB ise özellikle kadında (%JO'a karşı %23 oramnda) yüksek bulundu. ApoA/ düzeyleri her iki cinsiyette yaş ile hafif, ama anlamlı bir artış ( <0.001) sergi/edi. Apo B değerlerinde kadmlarda üç dekadda %28 gibi yüksek bir fırmanma (p<0.001) göze çarparken, erkeklerde yaş ile anlamlı birfark kaydedilmedi. ApoB düzeyleri her iki cinsiyelle orta yaşlarda L kolesterol değerlerinin hayli altmda değil, üzerinde seyretti. Kadmda HDL-K miiltivariye analizde, LDL-K ve apoB ünivariye analizde KKH ile anlamlt bağmtı içindeydi. Türk erkekleri de, kadmları da koroner hastalıktan koruyan bir belirleyici olan HDL-K ile apoAI açlSindan düşük düzeylere sahip iken, zararlt etkileri bilinen LDL-K ile apoB açlSindan erkeklerin alt-orta, kadmların ise yüksek düzeylere sahip olduğu, kadmlannuzuı yüksek dislipidemi düzeyinin KKH riskini bilfiil artttrdtğmm saptandığı sonucuna varıldı

Anahtar Kelimeler: Apolipoproteinler, epidemiyoloji, koroner kalp hastalığı riski, lipoproteinler, risk faktörleri, Türk erişkinleri

Investigations Plasma Lipoproteins and Apolipoproteins in Turkish Adults: Overall Levels, Associations with Other Risk Parameters and HDL's Role as a Marker of Coronary Risk in Women

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Beytullah Yıldırım, Nevzat Uslu, Necmettin GÜRBÜZ, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA, Hüseyin Aksu, Ömer UYSAL, Vedat SANSOY. Investigations Plasma Lipoproteins and Apolipoproteins in Turkish Adults: Overall Levels, Associations with Other Risk Parameters and HDL's Role as a Marker of Coronary Risk in Women. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 72-79
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale