ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Deprem Bölgesinde Deprem Öncesi ve Deprem Sonrası İlk Aydaki Akut Koroner Sendromların Karşılaştırılması: Tek Merkezli Retrospektif Bir Analiz [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 1-9 | DOI: 10.5543/tkda.2023.98033

Deprem Bölgesinde Deprem Öncesi ve Deprem Sonrası İlk Aydaki Akut Koroner Sendromların Karşılaştırılması: Tek Merkezli Retrospektif Bir Analiz

Fuat Polat1, Ünal Öztürk2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

AMAÇ
Depremler, akut koroner sendromların (AKS) görülme sıklığını ve yönetimini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu çalışmada AKS’li hastaların klinik ve anjiyografik özellikleri üzerine depremin etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Bunun için deprem öncesi ve sonrasındaki AKS vakalarının klinik ve anjiyografik özelliklerini karşılaştıran bir geriye dönük gözlemsel kohort tasarımı kullanıldı.


YÖNTEM
Bu çalışmada koroner anjiyografi yapılan 260 AKS hastasını içeren retrospektif gözlemsel kohort tasarımı kullanıldı. Hasta özellikleri, klinik değişkenler ve prosedür ayrıntıları tıbbi kayıtlardan çıkarıldı. İstatistiksel analizler, hastane içi mortalite ve komplikasyonlar gibi sonuçları değerlendirerek deprem öncesi ve sonrası ACS gruplarını karşılaştırdı.


BULGULAR
Deprem sonrasında AKS hastaları daha yaşlı ve çoğunlukla erkek cinsiyetteydi. AKS alt tiplerinin dağılımı gruplar arasında benzer kaldı. İşlem öncesi antikoagülan kullanımı deprem sonrasında azaldı, diğer ilaç kullanımları ise benzerdi. Deprem sonrası non-kritik koroner arter insidansı daha azdı ve bu grupta invaziv girişim daha az yapıldı. Sol ön inen koroner arter müdahalesi deprem sonrasında daha sık görüldü. Hastane içi ölüm, deprem sonrası AKS, belirli AKS alt tipleri, başlangıçta şok hali, bifurkasyon stentlemesi ve no-reflow fenomeni ile ilişkiliydi. Tam revaskülarizasyonun mortaliteyi azalttığı görüldü. Yoğun bakım ünitesi süresi deprem öncesi daha uzundu, ancak hastanede ölüm deprem sonrasında daha yüksekti. Koroner ektazi deprem sonrası kadın hastalarda daha sık izlendi.


SONUÇLAR
Depremler, AKS vakalarının klinik ve anjiyografik özelliklerine etkilerinin yanısıra mortalite oranları ve revaskülarizasyon sonuçlarını da etkiler.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, deprem, koroner anjiyografi, klinik özellikler

Comparison of Acute Coronary Syndromes in the Earthquake Zone before and in the First Month after the Earthquake: A Single-center and Retrospective Analysis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fuat Polat, Ünal Öztürk. Comparison of Acute Coronary Syndromes in the Earthquake Zone before and in the First Month after the Earthquake: A Single-center and Retrospective Analysis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Fuat Polat
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi