Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İskemik Kalp Hastalığı Tedavisinde Farklı Bir Mekanizma: K+ Kanal Aktivasyonu ve Nicorandil [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 43-48

İskemik Kalp Hastalığı Tedavisinde Farklı Bir Mekanizma: K+ Kanal Aktivasyonu ve Nicorandil

Fehmi MERCANOĞLU1, Nevres KOYLAN1
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

İskemik kalp hastalığının tedavisinde halen çeşitli mekanizmalarla etkili olan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu mekanizmalar arasında membran iyon kanallarının etkilenmesi önemli yer tutmakla beraber; K+ kanal aktivatörleri yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında yer almaktadır. Özellikle son 10 senedir yapılan çok sayıda çalışma ile incelenmekte olan nicorandilin organik nitratlara benzer yapı ve etki mekanizmasının ilaveten sahip olduğu K+ kanal açıcı etkisi ile nitralardan farklı ve muhtemelen daha geniş bir terapötik spektrumu olduğu düşünülmektedir. Nicorandil bir yandan cGMP üzerinden gerçekleştirdiği venodilasyonla "preload"ı, diğer taraftan da K+ kanal aktivasyonu ile "afterload"ı azaltmakta, buna mukabil kalp hızında önemli bir artış meydana getirmemektedir. Nitratlarda önemli bir problem olan toleransın da gelişmediği bildirilmiştir. Primer inotropik etkisinin olmamasına rağmen nicorandilin sol ventrikül yetersizlikli hastalarda yukarıdaki etkileri ile sistemik vasküler direnci sol ventrikül diyastol sonu basıncını ve pulmoner arter wedge basıncını azaltarak sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu ve kardiyak indeksi anlamlı ölçüde artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca nicorandil K+ kanal açıcı etkisi ile infarktüs alanını ve reperfüzyon iskemisini hemodinamik değişikliklerden bağımsız olarak azaltmaktadır. Sonuç olarak, iskemik kalp hastalığının tedavisinde halen yaygın olarak kullanılan ilaçlarla kıyaslanabilir faydaları ortaya konan nicorandilin K+ kanal aktivasyonu ile gerçekleşen ve bugün için mekanizmaları tam olarak izah edilemeyen olumlu etkileri ile kullanım sahası bulmasının muhtemel olduğu, ancak bunun için daha geniş ve uzun süreli çalışmaların gerekliliği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İskemik kalp hastalığı, K+ kanal aktivasyonu, nicorandil

A Different Mechanism in the Treatment of Ischemic Heart Disease: K+ Channel Activation and Nicorandil

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fehmi MERCANOĞLU, Nevres KOYLAN. A Different Mechanism in the Treatment of Ischemic Heart Disease: K+ Channel Activation and Nicorandil. Turk Kardiyol Dern Ars. 1994; 22(1): 43-48
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale