ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Türkiye’de Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastaların Etnik Gruplara Göre Anjiyografik Özellikleri ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 159-166 | DOI: 10.5543/tkda.2024.94024

Türkiye’de Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastaların Etnik Gruplara Göre Anjiyografik Özellikleri ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Mehmet Rasih Sonsöz, İlyas Çetin, Cemal Ozanalp, Şevval Kılıç, Göksenin Cansu Özdoğan, Gamze Acar, Gamze Gençol Akçay, Yelda Saltan Özateş, Yeliz Güler, Ahmet Güler
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Suriye’de 2011’den bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye’de 3,5 milyondan fazla Suriye vatandaşı yaşamaktadır. Perkütan koroner girişim (PKG) sonuçlarına ilişkin önceki çalışmalarda Suriyeli hastalar ile ilgili yeterli bilgi olmaması nedeniyle, PKG yapılan Türk ve Suriyeli hastaların koroner arter hastalığının ciddiyeti ve hastane içi sonuçlarının kıyaslanması hedeflendi.


YÖNTEM
Haziran 2020 ile Ekim 2022 tarihleri arasında merkezimizde PKG uygulanan Suriyeli hastalar (n = 142) retrospektif olarak analiz edildi ve PKG uygulanan yaş ve cinsiyet uyumlu Türk hastalarla (n = 271) verileri karşılaştırıldı. Komorbiditeleri, koroner anatomi özellikleri, işlem komplikasyonları ve hastane içi kardiyovasküler sonuçları (MACCE) değerlendirildi.


BULGULAR
Araştırma grubunun ortalama yaşı 57 ± 12 idi, grubun %15’i kadındı. Klinik endikasyon ve koroner anatomi özellikleri gruplar arasında farklılık yoktu. Ancak Suriyeli hastalarda SYNTAX skoru Türk hastalara göre daha yüksekti (16 [11-22] ila 12 [8-20; P < 0,001). Kompleks PKG, hastane içi kanama ve kontrast nefropatisi oranları her iki grupta da benzerdi. MACCE gruplar arasında karşılaştırılabilir düzeydeydi (13 [%4,8] ila 13 [%9,2], P = 0,083).


SONUÇ
Suriyeli hastalarda SYNTAX skorunun daha yüksek olmasına rağmen PKG yapılan hastalarda MACCE oranları her iki etnik grupta benzerdi. Gelecekteki araştırmalar, hastane içi MACCE oranlarının Türkiye’nin diğer bölgelerinde de benzer olup olmadığını ve uzun vadeli kardiyovasküler sonuçların Türk ve Suriyeli hastalar arasında farklı olup olmadığını ele almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, etnik köken, mortalite, perkütan koroner girişim, öngördürücüler

Comparative Analysis of Angiographic Parameters and Percutaneous Coronary Intervention Outcomes in Diverse Populations in Türkiye

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Rasih Sonsöz, İlyas Çetin, Cemal Ozanalp, Şevval Kılıç, Göksenin Cansu Özdoğan, Gamze Acar, Gamze Gençol Akçay, Yelda Saltan Özateş, Yeliz Güler, Ahmet Güler. Comparative Analysis of Angiographic Parameters and Percutaneous Coronary Intervention Outcomes in Diverse Populations in Türkiye. Turk Kardiyol Dern Ars. 2024; 52(3): 159-166

Sorumlu Yazar: Mehmet Rasih Sonsöz, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi