Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Egzersiz QRS Skorunun Koroner Arter Hastalığında Yüksek Risk Göstergesi Olarak Değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 92-97

Egzersiz QRS Skorunun Koroner Arter Hastalığında Yüksek Risk Göstergesi Olarak Değeri

Zerrin Yiğit1, Nurten Atınç1, Ali Metin Esen1, Vedat SANSOY1, Deniz Güzelsoy1
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Koroner arter hastalığı (KAH) taınısında egzersizle oluşan ST segment değişimlerinin değeri sınırlıdır. Bu nedenle değişik egzersiz EKG parametrelerinin tanısal ve prognostik değeri araştırılmıştır. Atina QRS skoru olarak bilinen ve egzersiz/e oluşan Q dalga amplitüdünde azalma ile R veya S dalga amplitündeki artmadan hesaplanan indeksin KAH tamsında duyarlı bir parametre olduğu bazı çalışmalarda bildirilmiştir. Çalışmamızın amacı bu skoru egzersiz miyokard petfüzyon sintigrafisi (MPS) bulguları ile karşılaştırarak klinik önemini araştırmaktı. Çalışmaya nükleer kardiyoloji /aboratuvarımıza göğüs ağrısı fetkiki için sevk edilmiş, mi yokard infarktüsü geçirmemiş, sol dal bloku veya sol ventrikül hiperu·ofisi bulunmayan 118 olgu (65 erkek, 53 kadın, yaş ortalaması 56.3 ± 7.2) alındı. Tüm olgu/ara egzersiz MPS ve koroner anjiyografi (KA) yapıldı. KA 'da %50 veya daha fazla darlık anlamlı olarak kabul edildi. İskemi kriteri olarak QRS skoru <0 mm alındığında, duyarlılık %82, özgüllük %84 olarak hesaplandı. Hastalar MPS ve KA bulgularına göre 3 gruba ayrıldı. MPS'de iskemiyi gösteren geçici petfüzyon defekti ve KA 'da önemli damarların en az birisinde %50 veya daha fazla darlık saptanan hastalar Grup J'i, MPS'de iskemi bulunmayan fakat KA'da anlamlı darlık saptanan olgular GRUP ll'yi, MPS ve KA'sı normal olan olgular Grup lll'ü oluşturdu. Olguların isıirahat ve egzersiz sonu Q, R, S dalgaları değerlendirildi ve aVP ve VS derivasyonlarının QRS skorları hesaplandı. QRS skoru Grup /'de -4.45 ± 4.08, Grup I/'de 0.42 ± 2.5 ve Grup lll'de 0.82 ± 4.39 olarak bulundu. Grup ll ile Grup ll/ arasında anlamlı bir fark yokken, Grup I ile Grup ll (p=0.007) ve GRUP I ile Grup ll/ (p<0.0001) arasında anlamlıfark bulundu. MPS'de saptanan iskemik segment sayısı ile QRS skoru arasında negatif lineer bir korelasyon saptandı (p= 0.0047, r=-0,98). Sonuç olarak egzersiz EKG'den hesaplanan QRS indeksinin MPS'deki iskemik segment sayısıyla ilişkili olduğu ve KAH'lı olgularda yüksek risk göstergesi olarak da yararlı olabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, miyokard perfüzyon sintigrafisi, QRS skoru,

Exercise QRS Score in Patients with Coronary Artery Disease: An Indicator of Extent of Ischemia on Myocardial Perfusion Scintigraphy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zerrin Yiğit, Nurten Atınç, Ali Metin Esen, Vedat SANSOY, Deniz Güzelsoy. Exercise QRS Score in Patients with Coronary Artery Disease: An Indicator of Extent of Ischemia on Myocardial Perfusion Scintigraphy. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(2): 92-97
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale