Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağlıklı Türk popülasyonunda nabız dalga hızının normal aralıkları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 373-378 | DOI: 10.5543/tkda.2019.92428

Sağlıklı Türk popülasyonunda nabız dalga hızının normal aralıkları

Alparslan Kılıç
Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ
Nabız dalga hızı (PWV) atardamar sertliğinin iyi bilinen öngördürücülerindendir. Günlük pratiğimizde kullandığımız PWV’nin normal aralıkları Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da yapılan çok merkezli çalışmalardan elde edilmiştir. Bu çalışmanın amacı kardiyovasküler risk faktörü taşımayan sağlıklı Türk popülasyonunda PWV’nin normal aralıklarını saptamaktır.

YÖNTEMLER
Çalışma sağlıklı Türk katılımcılarda geriye dönük olarak dizayn edildi. Çalışmaya Eylül 2017 ve Ocak 2018 yılları arasında 353 normotansif sağlıklı katılımcı dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre altı gruba ayrılarak PWV’nin normal aralıkları tespit edildi.

BULGULAR
Ortalama PWV 7.75 m/s ±1.89 (dağılım: 4.25– 15.90) olarak bulundu. PWV artış hızı yaş ve yaş grupları ile pozitif korelasyon göstermektedir (r2=0.94; p=0.00). Türk toplumunda PWV her on yıllık artış hızı %5–9 arasında değişirken bu oran elli yaş ve üzerinde %16 olarak tespit edilmiştir.

SONUÇ
Bildiğimiz kadarı ile literatürdeki sağlıklı Türk popülasyonunda brakiyal yolla PWV’nin normal aralıklarının tespit edildiği ilk çalışmadır. Çalışmamızda yaşa göre PWV’nin normal aralıkları tanımlanmıştır. Bu çalışma günlük klinik pratikte kullanmamız için önemli veriler sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma sü, reci; atardamar sertliği; nabız dalga hızı.

Reference pulse wave velocity values in a healthy, normotensive Turkish population

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alparslan Kılıç. Reference pulse wave velocity values in a healthy, normotensive Turkish population. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 373-378

Sorumlu Yazar: Alparslan Kılıç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale