Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Normotermik Aerobik Devamlı Kanlı Kardiyopleji Tekniğinin Hemodinamik Yönden Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 88-93

Normotermik Aerobik Devamlı Kanlı Kardiyopleji Tekniğinin Hemodinamik Yönden Değerlendirilmesi

Murat DEMİRTAŞ1, Sabri DAĞSALI1, Sümer TARCAN1, Ulu SUNGU1, Hacı AKAR1, Nihan BATURAY1, Sevim CANİK1
İstanbul Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Günümüzde açık kalp cerrahisinde miyokard korunmasına standart yaklaşım, soğuk anaerobik arresti ilke edinmiştir. Devamlı normotermik kanlı kardiyopleji ise bu konuda yeni uygulamaya başlanan bir tekniktir. Böylece aerobik arrest sağlanmakta ve soğuk iskeminin hücre bütünlüğü ve enzimatik fonksiyonlar üzerine zararı etkilerini de içeren bir takım dezavantajlardan kaçınılmış olmaktadır. Kliniğimizde Eylül 1991-Kasım 1991 tarihleri arasında aorto-koroner bypass ameliyatı olan 10 hastada bu yöntem kullanılmıştır. Dokuzu erkek, bir kadın olan olguların yaş sınırları 34 ile 69 arasında değişmektedir (ort. yaş 53.4±10.36). Operasyonlarda 2 ile 4 arasında değişen sayıda distal anastomoz (ort. 2.7±82 anastomoz/hasta) yapılmıştır. Hiperkalemik kristalloid solüsyonla 1:4 oranında dilüe edilen oksijenlendirilmiş kan 37 dereceye ısıtılarak aort kökünden perfüze edilmiş ve kalp tüm kros klemp peryodu boyunca 37 derecede arrest halinde tutulmuştur. 1500 ml'lik yüksek potasyumlu, sıcak kanlı kardiyoplejiğin birinci aşama infüzyonunu takiben düşük potasyumlu dilüe kanlı kardiyoplejik perfüzyonuna devam edilmiştir. Tüm olgularda aortik kros-klempin alınmasını takiben spontan sinüs ritmi belirmiştir. Olguların hiçbirinde inotrop desteğe, İABP'ye gerek duyulmamış, hiçbirinde perioperatuvar miyokard enfarktüsüne rastlanmamıştır. Postoperatuvar 24. saatte ölçülen kardiyak indekste preoperatuvar değere göre anlamlı (2.61±0.49'dan 3.40±0.61 lt/dk/m2'ye 0.01 < p < 0.02) artış görülmüştür. Serimizde morbidite ve mortalite yoktur. Kanımızca bu yöntem de en az diğerleri kadar miyokard korunmasında güvenli ve uygulanabilir bir metoddur.

Anahtar Kelimeler: Miyokard korunması, normotermi, aerobik arrest

Hemodynamic Evaluation of Continuous Normothermic Aerobic Blood Cardioplegia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat DEMİRTAŞ, Sabri DAĞSALI, Sümer TARCAN, Ulu SUNGU, Hacı AKAR, Nihan BATURAY, Sevim CANİK. Hemodynamic Evaluation of Continuous Normothermic Aerobic Blood Cardioplegia. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(2): 88-93
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale